Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flupyradifuron og difluoreddikesyre

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1842 av 20. oktober 2021 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av flupyradifuron og difluoreddikesyre i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1842 of 20 October 2021 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for flupyradifurone and difluoroacetic acid in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af difluoreddikesyre og flupyradifuron.

(2) Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet flupyradifuron, på jordbær, spiseoliven, okra/lady's fingers, blomkål, broccoli, rosenkål, hovedkål, grønkål/kokål, kålrabi, "hoved- og pluksalat og salatplanter", "spinat og lignende blade", "urter og spiselige blomster", bønner, ærter, rapsfrø, sennepsfrø og oliven til oliefremstilling, indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005, om ændring af de gældende MRL'er for flupyradifuron og dets vigtigste metabolit difluoreddikesyre.

(3) Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om importtolerance for flupyradifuron, der anvendes i USA på citrusfrugter, ægte figenkaktus/kaktusfigner, bomuldsfrø, sukkermajs, byg, majs, alm. durra/sorghum og hvede, i USA og Canada på trænødder, kernefrugter, blåbær, "rod- og knoldgrøntsager", tomater, sød peberfrugt, auberginer/ægplanter, meloner, bladselleri, bælgfrugter, jordnødder, sojabønner og humle, i Brasilien på kaffebønner og i Ghana og Elfenbenskysten på kakaobønner. Ansøgerne gør gældende, at de godkendte anvendelser af disse stoffer på sådanne afgrøder i de pågældende lande fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005 for flupyradifuron og difluoreddikesyre, og at højere MRL'er er nødvendige for at undgå handelshindringer for importen af disse afgrøder.

(4) I forbindelse med disse ansøgninger forelagde ansøgeren den rapporterende medlemsstat Nederlandene yderligere markundersøgelser af vekselafgrøder og fodringsforsøg inden for den frist, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) 2016/486 .

(5) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningerne vurderet af Nederlandene, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og har afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Autoriteten har fremsendt udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(7) For så vidt angår flupyradifuron på ægte figenkaktus/kaktusfigner, meloner, tomater og humle konkluderede autoriteten, at de fremlagte oplysninger var utilstrækkelige til at fastsætte nye MRL'er. For så vidt angår flupyradifuron på bladselleri kunne det ikke udelukkes, at der er risici ved akut indtag. For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at samtlige datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(8) Efter vurderingen af de yderligere markundersøgelser af vekselafgrøder og fodringsforsøg anbefalede autoriteten at hæve, sænke eller bevare de gældende MRL'er for flupyradifuron og difluoreddikesyre i vekselafgrøder og vegetabilske produkter. Autoriteten foreslog navnlig at sænke MRL'erne for flupyradifuron i vindrueblade og difluoreddikesyre i majs, kakaobønner og svinelever De pågældende MRL'er bør i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten de gældende niveauer eller til de niveauer, som autoriteten har angivet.

(9) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de respektive ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(11) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsforanstaltning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(13) Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2021
Anvendelsesdato i EU
10.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet