Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for klorantraniliprol i belgfrukter

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av klorantraniliprol i belgfrukter

(Draft) Commission Regulation amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorantraniliprole in pulses

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 12.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ("MRL'er") af chlorantraniliprol.

(2) Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om importtolerance for chlorantraniliprol, der anvendes i USA på bælgfrugter. Ansøgeren hævder, at de godkendte anvendelser af stoffet på bælgfrugter i USA medfører højere restkoncentrationer end MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt at fastsætte en højere MRL for at undgå handelsbarrierer for importen af denne afgrøde.

(3) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har den berørte medlemsstat vurderet ansøgningen, og vurderingsrapporten er sendt til Kommissionen.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har vurderet ansøgningen og vurderingsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og har afgivet en begrundet udtalelse om den foreslåede MRL . Autoriteten har fremsendt udtalelsen til ansøgeren, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort den.

(5) Autoriteten konkluderede, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringerne af MRL'en, som ansøgeren havde anmodet om, var acceptabel med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de seneste oplysninger om stoffets toksikologiske egenskaber. Livslang eksponering for stoffet via indtagelse af fødevarer, der kan indeholde det, har vist, at der ikke er nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag overskrides. Autoriteten konkluderede endvidere, at det ikke er nødvendigt at fastsætte en akut referencedosis på grund af stoffets toksicitetsprofil med lav akut toksicitet.

(6) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelse og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de foreslåede ændringer af MRL'en kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet