Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1881 av 26. oktober 2021 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av imidakloprid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1881 of 26 October 2021 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for imidacloprid in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af imidacloprid.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for imidacloprid. Autoriteten foreslog at fastsætte definitionen på restkoncentration kun som imidacloprid. Den identificerede en risiko for forbrugerne vedrørende MRL'erne for bredbladet endivie. Denne MRL bør derfor sænkes til bestemmelsesgrænseværdien ("LOD"). Autoriteten anbefalede at sænke MRL'erne for pekannødder, bananer, tomater, sød peberfrugt, auberginer/ægplanter, agurker, drueagurker/asieagurker, courgetter og animalske produkter. MRL'erne for de pågældende produkter bør i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til det niveau, autoriteten har angivet.

(3) Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for citrusfrugter, druer, blåbær, tranebær, okra/lady's fingers, Cucurbitae med ikke spiselig skræl, bønner (med og uden bælg), ærter (med og uden bælg) bønner, jordnødder, kaffebønner og humle, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 også fastsættes på det niveau, autoriteten har angivet. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest et år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4) De gældende Codex-maksimalgrænseværdier ("CXL'er") blev taget i betragtning i forbindelse med autoritetens begrundede udtalelser. Vedrørende CXL'erne konkluderede autoriteten, at de ikke er forenelige med EU-definitionen på restkoncentration, og anbefalede, at de gældende CXL'er ikke opføres i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastsætte disse MRL'er på det niveau, autoriteten har peget på.

(5) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller CXL'er, bør MRL'erne fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. Laboratorierne konkluderede, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke LOD'er for visse varer.

(7) På baggrund af EFSA's begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(9) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(10) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(11) Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(12) Godkendelsen af imidacloprid udløb den 1. december 2020 . Overgangsperioder, som medlemsstaterne måtte have indrømmet, udløber den 1. juni 2022. Der påtænkes en yderligere revision af maksimalgrænseværdierne efter den dato.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.10.2021
Anvendelsesdato i EU
16.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet