Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for acekinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flutolanil og imazamox

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/2202 av 9. desember 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av acekinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flutolanil og imazamox i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/2202 of 9 December 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, Bacillus subtilis strain IAB/BS03, emamectin, flutolanil and imazamox in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Kommisjonens opprinnelige forslag ble trukket etter innsigelse fra Europaparlamentet angående stoffet flonikamid. Det nye forslaget, som nå er vedtatt, gjelder verken flonikamid eller oxatiapiprolin.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2022)

Sammendrag av innhold
Endringene i MRL for de aktive stoffene ved forordning (EU) 2021/2202 er vurdert på bakgrunn av søknader om fastsettelse av MRL for de aktive stoffene acekvinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flutolanil og imazamoks.

Alle disse aktive stoffene er godkjent som aktive stoffer i EU og EØS, men disse aktive stoffene (plantevernmidler) er godkjent brukt i Norge. Det er nasjonal godkjenning for bruk av plantevernmidler.

For acekvinocyl fastsettes det en gruppe MRL på 0,6 mg/kg for sitrusfrukter som innebærer høyere MRLer for sitrusfrukter.

For Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 er det i forbindelse med godkjenning av aktivt stoff vurdert at stoffet kan oppføres på vedlegg IV som lister stoffer det ikke er nødvendig å fastsette noen MRL for på bakgrunn av at det er vurdert av EFSA at mikroorganismen ikke er sykdomsfremkallende for mennesker og at ikke toksiner eller toksiske metabollitter forventes å være i mat etter bruk av dette aktive stoffet.

For emamektin fastsettes det høyere MRLer for fersken (0,15 mg/kg) og kiwi (0,15 mg/kg).

For flutolanil var det søkt om MRLer for bønner (med belg) og artisjokk. Det ble ikke fastsatt nye MRLer på bakgrunn av MRL søknanden. For flutolanil har søker levert ny dokumentasjon som manglet ved en tidligere revurdering av MRLene for stoffet.

For imazamoks var det søkt om MRLer for erter (med belg), soyabønner, mais og ris. Det ble ikke fastsatt nye MRLer på bakgrunn av MRL søknaden. For imazamox har søker levert dokumentasjon som ble vurdert å mangle ved en tidligere revurdering av MRLer for stoffet.

For de aktive stoffene flutolanil og imazamoks endres ikke MRLer på bakgrunn av MRL søknadene.

Forordning (EU) 2021/2202 er fastsatt i EU og endringene i MRL vil gjelde umiddelbart i Norge når denne forordningen tas inn i norsk regelverk.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee for Plants, Animals, Food and Feed - Section Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og er etter dagens kunnskap vurdert ikke å medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.09.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.12.2021
Anvendelsesdato i EU
03.01.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2202
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro