Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flonikamid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/85 av 20. januar 2022 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av flonikamid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/85 of 20 January 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for flonicamid in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ("MRL'er") for flonicamid.

(2) I forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet flonicamid, på citrusfrugter, kirsebær, blommer, jordbær, brombær, hindbær, "andre små frugter og bær", "andre rod- og knoldgrøntsager", tomater, auberginer, courgetter, cucurbitae med ikkespiselig skræl, "hoved- og pluksalat og salatplanter", bælgfrugter, rug, hvede og humle blev der indgivet ansøgninger i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningerne vurderet af de berørte medlemsstater, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og har afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Autoriteten har fremsendt udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(5) For så vidt angår citrusfrugter, kirsebær, blommer, tomater, auberginer, courgetter, cucurbitae med ikkespiselig skræl, rug, hvede og humle har ansøgerne fremlagt oplysninger, som ikke tidligere var til rådighed under den undersøgelse, der blev gennemført i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005. Disse oplysninger vedrører analysemetoder, restkoncentrationstest, lagerstabilitet og hydrolyseundersøgelser.

(6) Autoriteten konkluderede, at for alle produkter i betragtning 2 var alle datakrav opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste data om de toksikologiske egenskaber ved flonicamid. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for dette stof gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde det, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(7) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.01.2022
Anvendelsesdato i EU
10.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet