Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutalazin

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/618 av 15. april 2021 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutalazin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/618 of 15 April 2021 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diclofop, fluopyram, ipconazole and terbuthylazine in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2021)

Sammendrag av innhold
Endringene av grenseverdier som skjer når forordningen trer i kraft skjer på bakgrunn av at EFSA har revurdert eksisterende grenseverdier for diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutylazin. Disse stoffene er godkjente som aktive stoffer (plantevernmidler i EU), men det er bare fluopyram som er godkjent brukt i Norge (godkjente preparater). For enkelte av stoffene foreslås det visse endringer i restdefinisjonen til stoffet. Restdefinisjonen beskriver hvilke stoffer som er omfattet av en grenseverdi ("maximum residue limit" (MRL)) og denne kan for samme stoff være forskjellig for ulike produktgrupper. Restdefinisjonen kan omfatte aktivt stoff, isomere av aktivt stoff, metabolitter eller andre nedbrytningsprodukter. MRLer for noen produkter manglet noe dokumentasjon, men fordi det ikke er vurdert å være helsefare for forbruker, kunne disse fastsettes som midlertidige MRLer. Av disse aktive stoffene er finnes det kun CODEX MRLer for fluopyram.

For diklofop endres restdefinisjonen for stoffet og de fleste MRLer fastsettes lavere etter revurderingen av MRLer. MRL for hvete og bygg fastsettes som midlertidige MRLer fordi det ble vurdert å mangle dokumentasjon om restforsøk og at det mangler toksikologisk dokumentajon for konjugater av diclofopsyre, konjugat MX og metabolitt 6a. Før evaluering av etterspurt dokumentasjon skal ikke husdyr fôres med strå fra hvete eller bygg som er behandlet med stoffet.

For fluopyram er grenseverdier revurdert og for noen vekster er det vurdert behov for høyere MRL knyttet til opptak fra jord knyttet til vekstskifte (rotational crops) knyttet til godkjent bruk av stoffet for andre kulturer.

For ipkonazol beholdes eksisterende MRLer slik de er etter revurdering av MRLene.

For terbutylazin endres restdefinisjonen for melk. Enkelte MRLer for stoffet fastsettes lavere, mens andre beholdes på samme nivå. Noen MRLer får status som midlertidige MRLer etter revurderingen med en frist for å levere manglende dokumentasjon før ny revurdering.

Fordi ingen av nåværende MRLer for stoffene vurderer å utgjøre noen helsefare for forbruker gis det overgangsordninger for produkter som allerede er på markedet der MRLer fastsettes lavere. Forordningen trer i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring på Official Journal, men nye MRLer gjelder først 6 måneder etter forordningen trer i kraft i EU.

For produkter som ikke er godkjent i EU og det heller ikke er fastsatt CODEX MRLer eller MRLer fastsatt I EU på bakgrunn av importtoleranser fastsettes MRL ved standardgrenseverdien (0,01 mg/kg) eller den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ).

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Kommisjonens "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.
Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public....

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger
Nye MRLer gjelder fra 6. novermber 2021 i EU.

Forordningen gir overgangsordninger for endrete MRLer for produktpartier som det kan dokumenteres allerede er på markedet i EU/EØS før 6. november 2021.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2021
Anvendelsesdato i EU
06.11.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2021
Anvendes fra i Norge
12.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0618
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro