Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om flutianil

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/566 av 7. april 2022 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for flutianil i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/566 of 7 April 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for flutianil in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.6.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer grenseverdier for det aktive stoffet flutianil. Stoffet er godkjent som aktivt (virksomt) stoff i EU og Norge, men stoffet er ikke godkjent for bruk i Norge (nasjonal godkjenning av preparater).

Endringene i grenseverdier (MRL) for flutianil, gjøres på bakgrunn av MRL søknader i forbindelse med godkjenning av nye bruksområder i EU. Det fastsettes høyere MRL for epler, kirsebær, jordbær, agurk og squash. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Forordningen 2022/566 er fastsatt i EU og endringene i MRL vil gjelde umiddelbart når forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.04.2022
Anvendelsesdato i EU
28.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet