Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klordekon

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/663 ac 22. april 2021 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for klordekon i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/663 of 22 April 2021 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlordecone in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2021)

Sammendrag av innhold
Forslaget (SANTE/12510/2019) endrer grenseverdier (MRL) for klordekon. Stoffet har vært forbudt å bruke som plantevernmiddel i EU siden 2004 og det er lenge siden stoffet ble forbudt også internasjonalt. Det er ikke fastsatt CODEX MRLer for stoffet. Stoffet er listet på vedlegg A til Stockolmskonvensjonen over stoffer som ikke skal produseres/brukes. Rester av stoffet skyldes tidligere bruk av stoffet (miljøforurensning). Stoffet er veldig persistent og akkumuleres i animalske produkter. Det er spesielle problemer med forurensning etter tidligere bruk av stoffet i Guadeloupe og Martinique (fransk territorium). Stoffet kan være kreftfremkallende og er svært giftig for akvatiske dyr.

Den 12. juli 2019 notifiserte Frankrike EU Kommisjonen om to nasjonale beslutninger fattet med hjemmel i artikkel 54, 178/2002 (EUs generelle matlovforordning). På bakgrunn av nasjonale vurderinger fastsatte Frankrike lavere nasjonale MRLer for klordekon i produkter fra storfe, sau, geiter, svin og fjørfe enn gjeldene EU MRLer for å sikre god forbrukerbeskyttelse for innbyggere i Guadeloupe og Martinique. Eksisterende grenseverdier for stoffet er oppført i vedlegg III til forordning 396/2005 som inneholder midlertidige MRLer.I dette forslaget endres MRLer animalske produkter fra landdyr fra (0,1 mg/kg og 0,2 mg/kg) til 0,02 mg/kg (0,03 mg/kg for storfe fett).

European Food Safety Autority (EFSA) har vurdert foreslåtte midlertidige MRLer for klordekon og gitt en vitenskapelig uttalelse som konkluderer med at nye MRLer for animalske produkter som er helsemessig akseptable for forbruker. Endrede MRLer for klordekon fastsettes som midlertidige MRLer med en frist på 10 år for innsending av dokumentasjon før ny revurdering av de midlertidig grenseverdiene. Forslaget som innebærer fastsettelse av lavere MRLer for klordekon i animalske kjøttprodukter fra landdyr er sendt på høring til WTO/SPS.

For å gi medlemsland, tredjestater og virksomheter mulighet til å tilpasse seg endrede grenseverdier vil det være først 6 måneder (utsatt ikrafttredelse) etter at forordningen trer i kraft i EU at de nye MRLene blir gjeldende i EU. Eksakt dato de nye MRLer vil gjelde fra i EU vil fremgå i forordningsteksten når denne kunngjøres. I Norge vil nye MRLer tidligst gjelde fra samme dato (forutsatt at denne er tatt inn i norsk regelverk).

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Kommisjonens "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public....

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Endringene innebærer lavere MRLer for klordekon i animalske produkter (kjøttprodukter) og vil dermed gi bedre forbrukerbeskyttelse. Problemet med forurensning av stoffet er spesielt et vedvarende problem for landbruk i områdene Guadelope og Martiniqe (tilhører Frankrike).

Andre opplysninger
Endringene i MRL for klordekon gjelder i EU fra 13. november 2021 (6 mnd etter forordningen trer i kraft i EU). I Norge vil MRLene tidligst gjelde fra 13. november 2021 eller når forordningen fastsettes i norsk regelverk.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU, og er under vurdering i EFTA/EØS landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.04.2021
Anvendelsesdato i EU
13.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2021
Anvendes fra i Norge
12.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0663
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro