Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om akrinatrin m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/93 av 20. januar 2022 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av akrinatrin, fluvalinat, folpet, fosetyl, isofetamid, ‘Pepino-mosaikk-virus, EU-stamme, mild isolat Abp1’, 'Pepino-mosaikk-virus, CH2-stamme, mild isolat Abp2’, spinetoram og spirotetramat i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/93 of 20 Januar 2022 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acrinathrin, fluvalinate, folpet, fosetyl, isofetamid, ‘Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate Abp1’, ‘Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2’, spinetoram and spirotetramat in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer grenseverdier for de aktive stoffene akrinatrin, fluvalinat, folpet, fosetyl, isofetamid, 'Pepino-mosaikk-virus, EU stamme, mild isolat Abp1', 'Pepino-mosaikk-virus, CH2 stamme, mild isolat Abp2', spinetoram og spirotetramat. Denne forordningen endrer MRLer på bakgrunn av vurdering av søknader om nye grenseverdier (MRL) for stoffene.

Stoffene er godkjent som aktive stoffer i EU. Fosetyl og spirotetramat er godkjent brukt som plantevernmiddel i Norge.

Det er godkjent to nye aktive stoffer 'Pepino-mosaikk-virus, EU stamme, mild isolat Abp1' og 'Pepino-mosaikk-virus, CH2 stamme, mild isolat Abp2'. EFSA har vurdert at disse er lite giftige og ikke sykdomsfremkallende. Disse aktive stoffene oppføres i vedlegg IV som listefører stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette MRLer for.

Det fastsettes høyere MRLer for akrinatrin, fluvalinat, folpet, fosetyl, isofetamid, spinetoram og spirotetramat på bakgrunn av MRL søknader.

For akrinatrin fastsettes det høyere MRLer for fersken og paprika/chilipepper.

For folpet fastsettes det MRLer for bygg, havre og rug. EFSA har etter vurdering av ny dokumentasjon (confirmatory data), anbefalt å fastsette en lavere MRL for hvete. MRL for hvete vil først endres ved et senere regelverksforslag.

For fosetyl fastsettes det nye høyere MRLer for sitron, lime, mandarin og urteekstrakter (fra blader og urter).

For fluvalinat fastsettes det høyere MRL for tomater.

For isofetamid fastsettes det høyere MRLer for gruppen bær fra halvbusker, som inkluderer bjørnebær, blåbringebær og bringebær (røde og gule).

For spinetoram fastsettes det høyere MRL for portulakk.

For spirotetramat fastsettes det høyere MRL for pipeløk/vårløk.

Forordning (EU) 2022/93 er fastsatt i EU. Endringer i MRL for disse produktene vil skje umiddelbart når denne forordningen tas inn i plantevernmiddelrestforskriften.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Section Plant Protection Products - Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og er etter dagens kunnskap vurdert ikke å medføre noen helsefare for forbrukerne. EFSA-vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.01.2022
Anvendelsesdato i EU
14.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0093
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro