Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1321 av 25. juli 2022 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av fluoridioner, oxyfluorfen, pyroxsulam, kinmerak og sulfurylfluorid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/1321 of 25 July 2022 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fluoride ion, oxyfluorfen, pyroxsulam, quinmerac and sulfuryl fluoride in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (MRL'er) for fluoridion, oxyfluorfen, pyroxsulam, quinmerac og sulfurylfluorid.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for oxyfluorfen. Den anbefalede at sænke MRL'erne for citrusfrugter, trænødder, kernefrugter, stenfrugter, druer, spiseoliven, alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter, granatæbler, kepaløg, hoveddannende Brassica og solsikkefrø. For andre produkter anbefalede autoriteten at bevare de gældende MRL'er. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten til det gældende niveau eller til det niveau, autoriteten har angivet.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for pyroxsulam. Den anbefalede at bibeholde de gældende MRL'er på samme niveau som bestemmelsesgrænseværdien (LOD) eller standardmaksimalgrænseværdien. For nogle varer kræver specifikke LOD'er tilpasning til højere værdier med henblik på den analytiske gennemførlighed. Disse LOD'er bør i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes enten til det gældende niveau eller til det niveau, autoriteten har angivet.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for quinmerac. Den foreslog at ændre definitionen af restkoncentration for planteprodukter og honning til summen af quinmerac og dets metabolitter BH 518-2 og BH 518-4 udtrykt som quinmerac. Den anbefalede at sænke MRL'erne for sukkerroerødder, muskel (svin, kvæg, får, geder, dyr af hestefamilien, fjerkræ), fedt (svin, kvæg, får, geder, dyr af hestefamilien, fjerkræ), lever (svin, fjerkræ), svinenyre, mælk (kvæg, får, geder, heste) og fugleæg. For andre produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør de pågældende MRL'er fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten til det gældende niveau eller til det niveau, autoriteten har angivet. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for lever og nyre af drøvtyggere og dyr af hestefamilien, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for sulfurylfluorid. Den foreslog, at de to eksisterende definitioner af restkoncentration (sulfurylfluorid og fluoridion) bibeholdes som foreløbige, da der er behov for yderligere data for at bekræfte dem. Den konkluderede endvidere, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for sulfurylfluorid og fluoridion for alle de varer, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005, og at der er behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Under hensyntagen til supplerende overvågningsdata fra fødevarevirksomhedslederne, og eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for fluoridioner i urteudtræk, hyben, hyldebær og »basilikum og spiselige blomster« fastsættes til det eksisterende niveau i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(6) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke LOD eller til standard-MRL'en, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse LOD'er. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke LOD'er for visse varer.

(8) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(9) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(12) Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
25.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.07.2022
Anvendelsesdato i EU
18.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet