Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1234 av 28. juli 2022 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av benzovindiflupyr, boskalid, fenazakin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizone, pyraclostrobin, spirotetramat, thiabendazol og tolclofos-methyl i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/1324 of 28 July 2022 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benzovindiflupyr, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizone, pyraclostrobin, spirotetramat, thiabendazole and tolclofos-methyl in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Codex Alimentarius-Kommissionen vedtog den 14. december 2021 nye Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er) for acetochlor, afidopyropen, benzovindiflupyr, bifenthrin, boscalid, buprofezin, carbendazim, chlorantraniliprol, cyclaniliprol, cypermethriner (herunder alpha- og zeta-cypermethrin), dicamba, fenazaquin, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfon, flupyradifuron, fluxapyroxad, fosetyl-Al, glyphosat, isofetamid, kresoxym-methyl, mandestrobin, mesotrion, metaflumizon, metconazol, methopren, pendimethalin, penthiopyrad, picoxystrobin, propiconazol, pydiflumetofen, pyraclostrobin, pyriofenon, pyriproxyfen, spirotetramat, tebuconazol, thiabendazol, tolclofos-methyl og tolclofos-methyl.

(2) I bilag II og III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier (»MRL'er«) for de nævnte stoffer, undtagen for afidopyrofen, fluensulfon, pydiflumetofen og tolfenpyrad, for hvilke der ikke er fastsat specifikke MRL'er, og som heller ikke er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg finder anvendelse, jf. nævnte forordnings artikel 18, stk. 1, litra b).

(3) I henhold til artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4) Unionen har forelagt Codexkomitéen for Pesticidrester forbehold vedrørende de foreslåede CXL'er for følgende pesticid-/produktkombinationer: acetochlor (alle produkter), afidopyropen (alle produkter), bifenthrin (alle produkter). boscalid (kernefrugter), buprofezin (alle produkter), carbendazim (alle produkter), cyclaniliprol (alle produkter), cypermethrin (herunder alpha og zeta-cypermethrin) (alle produkter), dicamba (alle produkter), flonicamid (alle produkter), fluazifop-P (hyldebær, jordbær), fluensulfon (alle produkter), fosetyl-Al (kaffebønner), glyphosat (alle produkter), mandestrobin (rapsfrø), metaflumizon (drue), metconazol (alle produkter), methopren (alle produkter), penthiopyrad (alle produkter), picoxystrobin (alle produkter), propiconazol (alle produkter), pydiflumetofen (alle produkter), tebuconazol (alle produkter), tolclofos-methyl (kartofler) og tolfenpyrad (alle produkter).

(5) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konstaterede desuden en potentiel risiko ved akut indtag af thiabendazol i søde kartofler. Den pågældende CXL vil derfor ikke blive medtaget i forordning (EF) nr. 396/2005 som MRL.

(6) De CXL'er, for hvilke Unionen ikke har fremført noget forbehold for Codexkomitéen for Pesticidrester, og for hvilke autoriteten ikke har konstateret en potentiel risiko ved akut indtag, herunder visse CXL'er for benzovindiflupyr, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizon, pyraclostrobin, spirotetramat, thiabendazol og tolclofos-methyl, er sikre for forbrugerne i Unionen. Disse CXL'er bør derfor medtages i forordning (EF) nr. 396/2005 som MRL'er, undtagen hvis de vedrører produkter, der ikke er omhandlet i bilag I til nævnte forordning, eller hvis de er fastsat til et lavere niveau end de gældende MRL'er. Der skal således ikke foretages nogen ændring for så vidt angår MRL'erne for chlorantraniliprol, kresoxym-methyl, mesotrion, pendimethalin, pyriofenon, pyriproxifen og tebuconazol.

(7) På baggrund af autoritetens videnskabelige rapport og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de aktuelle ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
28.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.07.2022
Anvendelsesdato i EU
18.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet