Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1810 av 14. oktober 2021 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær

Commission Regulation (EU) 2021/1810 of 14 October 2021 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the maximum residue levels for cyprodinil in blueberries, cranberries, currants and gooseberries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2022)

Sammendrag av innhold
Cyprodinil er godkjent som aktivt stoff i EU og Norge. Stoffet er godkjent brukt i Norge.

I forbindelse med godkjenning av bruk av plantevernmiddelpreparat som inneholder det active stoffet cyprodinil for bruk til blåbær, tranebær, rips og stikkelsbær er det søkt om å endre MRLer for cyprodinil i disse produktene. MRLer for blåbær, tranebær, rips og stikkelsbær fastsettes til 8 mg/kg (tidligere 3 mg/kg).

Forordningen er fastsatt i EU og den nye grenseverdien gjelder allerede i EU. De nye MRLene vil gjelde umiddelbart i Norge når forordningen tas inn i norsk regelverk.
De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Sectio Plant Protection Products - Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der relevante departementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffene har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivået hvor det påvises en langtidsvirkning eller det minste nivået hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Fordi det kun fastsettes høyere MRLer for cyprodinil ved denne forordningen, vil ikke forordningen få noen konsekvenser for godkjent bruk av stoffet i Norge.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides Database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert til ikke å medføre noen helsefare for forbrukerne. EFSA-vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.10.2021
Anvendelsesdato i EU
04.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1810
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro