Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/343 av 28. februar 2019 om unntak fra artikkel 1 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler for bruk av visse generiske betegnelser

Commission Regulation (EU) 2019/343 of 28 February 2019 providing derogations from Article 1(3) of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on food for the use of certain generic descriptors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 176.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir hjemmel til å gjøre unntak fra artikkel 1(3) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006), slik at generiske betegnelser som tradisjonelt har vært brukt til å angi en egenskap ved en gruppe næringsmidler, og som antyder en virkning for menneskers helse, kan brukes uten at de følges av en godkjent helsepåstand, dersom EU-kommisjonen har innvilget en søknad om dette. Forordning (EU) nr. 907/2013 gir bestemmelser for søknadsprosedyren for en generisk betegnelse.

Rettsakten gjelder ti generiske betegnelser som det er søkt om unntak fra artikkel 1(3) i påstandsforordningen. Søknadene kommer fra forskjellige EU-medlemsstater som har mottatt søknader fra interessentorganisasjoner eller virksomheter. Rettsakten innebærer at de aktuelle generiske betegnelsene (brust-caramellen, hustenbonbon, hustenstopper, cough drops, hoestenbonbon, rebucados para a tosse, kurkkupastilli, husetensirup, tonic og biscotto salute) som forordningen gjelder, kan brukes på matvarer uten at de må følges av en spesifikk godkjent helsepåstand. En slik tillatelse gis fordi utsagnene har vært brukt lenge (tradisjonell bruk) i medlemsstaten uten at forbrukerne forventer en positiv helseeffekt ved inntak av matvaren. Vanligvis må slike betegnelser som henviser til produktets ernærings- eller helsemessige egenskaper følges av en godkjent helsepåstand. For den generiske betegnelsen "tonic" gjelder innvilgelsen for alle EU-medlemsstatene.

I vedlegget til forordning listes de ulike generiske betegnelsene opp. Det angis i vedlegget hvilken matvarekategori de er innvilget for, hva den generiske betegnelsen er, samt i hvilke medlemsstater betegnelsene kan brukes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 20110 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene kan bruke de innvilgede generiske betegnelsene i de medlemsstatene de er søkt og innvilget for og for den innvilgede produktkategorien.

Forbrukerne:
Innvilgede søknader om generiske betegnelser vil være med på å sikre at påstander som generiske betengelser ikke er usanne, tvetydige eller villende.

Mattilsynet:
Tilsyn ved bruken av generiske betegnelser inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakt har vært diskutert på flere arbeidsgruppemøter for ernærings- og helsepåstander. Det har hovedsakelig vært diskusjoner knyttet til de ulike skrivemåtene av de generiske betegnelsene for de enkelte medlemsstater hvor den generiske betegnelsen er innvilget til.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonsens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemsstatene ved kvalifisert flertall på ScoPAFF 22. oktober 2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.02.2019
Anvendelsesdato i EU
21.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.04.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.06.2019
Anvendes fra i Norge
14.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0343
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro