Pengemarkedsfondsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1383 av 15. juni 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2018/990 med hensyn til krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1383 of 15 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2018/990 with regard to requirements for assets received by money market funds as part of reverse repurchase agreements

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.10.2021)

Sammendrag av innhold
Pengemarkedsfondforordningen (forordning (EU) 2017/1131) fastsetter regler om porteføljen i pengemarkedsfond. Gjennomføringsforordning (EU) 2018/990 har utfyllende bestemmelser bl.a. om pengemarkedsfonds bruk av omvendte gjenkjøpsavtaler. Det er regler om justering av verdien på aktiva ("haircut") som et fond mottar som sikkerhet ved slike avtaler. Denne gjennomføringsforordningen endrer 2018/990 og gjør unntak fra krav om å justere verdien av aktiva dersom motparten i en omvendt gjenkjøpsavtale er en kredittinstitusjon, et verdipapirforetak eller et forsikringsselskap etablert i en EØS-stat. Tilsvarende unntak gjelder for slike institusjoner etablert i et tredjeland som er underlagt et tilsvarende regelverk.

Den aktuelle endringsforordningen innebærer en presisering av prosessen for å treffe en ekvivalensbeslutning med hensyn til et tredjelands regelverk slik at en institusjon fra et tredjeland som er motpart i en omvendt gjenkjøpsavtale kan komme inn under det samme unntaket som institusjoner etablert i en EØS-stat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordning (EU) 2017/1131 (pengemarkedsfondforordningen) og forordning (EU) 2018/990 er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne endringsforordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Det legges til grunn at endringsforordningen kan gjennomføres ved inkorporering i verdipapirfondforskriften..

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringsforordningen antas ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringsforordningen anses EØS-relevant. Endringene vil kunne bli gjennomført i norsk rett ved inkorporering i verdipapirfondforskriften.

Endringsforordningen trer i kraft i EU 12. september 2021. Forordningen endrer forordning (EU) 2018/990 (gjennomføringsforordning til pengemarkedsfondforordningen) som ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen. Dato for ikrafttredelse av foreliggende endringsforordning bør tilpasses dato for når pengemarkedsfondforordningen og gjennomføringsforordningen innlemmes i EØS-avtalen og trer i kraft i EFTA-landene. Derfor er det angitt at det må vurderes en teknisk tilpasning.

Status
ndringsforordningen er vedtatt og trer i kraft i EU 12. september 2021.

Rettsakten er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.06.2021
Anvendelsesdato i EU
12.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2018/990)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1383
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro