Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/103 av 17. januar 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med hensyn til harmonisert klassifisering av aktive stoffer

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/103 of 17 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 as regards the harmonised classification of active substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.9.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter endringer i forordning (EU) nr. 844/2012 om prosedyrene for behandling av fornyet søknad om godkjenning av aktive stoffer som hører inn under forordning (EU) 1107/2009. Aktive stoffer som vurderes for godkjenning skal ha en harmonisert klassifisering etter det såkalte CLP-regelverket som gjelder klassifisering og merking av kjemikalier etter forordning (EU) nr. 1272/2008. Endringene innebærer justerte prosedyrer og tidsfrister for når og hvordan et rapporterende medlemsland skal levere forslag til harmonisert klassifisering av aktive stoffer til ECHA (European Chemical Agency) som er ansvarlig for CLP-regelverket. Prosedyrer og tidsfrister blir dermed harmonisert med det som gjelder for levering av utkast til rapport til EFSA (European Food Safety Authority) som grunnlag for deres for risikovurdering av de aktive stoffene. Dette vil samlet sett gi en mer samordnet og effektiv behandling av søknader om godkjenning/regodkjenning av aktive stoffer.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene vil bli vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen vil innebære mer arbeid og ressursbruk for Mattilsynet i forbindelse med utarbeidelse av rapportutkast. Disse merkostnadene vil kunne innarbeides i grunnlaget for gebyr som pålegges virksomheter som søker preparater godkjent i Norge. Denne gebyrendringen vil bli gjennomført så snart som mulig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 24. januar 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.01.2020
Anvendelsesdato i EU
13.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.06.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2020
Anvendes fra i Norge
28.09.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro