Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1740 av 20. november 2020 om fastsettelse av nødvendige bestemmelser for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse av aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1740 of 20 November 2020 setting out the provisions necessary for the implementation of the renewal procedure for active substances, as provided for in Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Den tidligere fastsatte forordningen (EU) nr. 844/2012 gir prosedyrene for behandling av søknader om fornyet godkjenning for aktive stoffer etter forordning (EF) nr. 1107/2009. Dette gjelder bl.a. bestemmelser om frister, innhold og format til søknaden, kontroll og behandling av søknader m.v.

Forordning (EU) nr. 844/2012 har imidertid gjennom tre tidligere endringsforordninger blitt endret på vesentlige punkter. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette en helt ny og samlet forordning gjennom den nå fastsatte forordningen (EU) 2020/1740. Samtidig er det fastsatt et nytt regime, et system kalt IUCLID, som gjelder områder som søknadsinnsending, tidsfrister, dokumentasjonskrav, saksbehandling mm.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil på kort sikt innebære noe økt ressursbruk i Mattilsynet til opplæring i det nye systemet for behandling av søknader (IUCLID). Et opplæringsprogram er utarbeidet av EFSA, og vil bli gjennomført i 2021.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 23. november 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.11.2020
Anvendelsesdato i EU
27.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning 2019/1381) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2022
Anvendes fra i Norge
04.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1740
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro