Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen

Tittel

Kommisjonens gjenomføringsforordning (EU) 2019/364 av 13. desember 2018 om fastsetjing av tekniske gjennomføringsstandardar med omsyn til formatet på søknadar om registrering og forlengingar av registreringa av transaksjonsregister i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/364 of 13 December 2018 laying down implementing technical standards with regard to the format of applications for registration and extension of registration of trade repositories in accordance with Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2019)

Samandrag av innhald
Forordninga er utfyllande reglar fra Europakommisjonen til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365. Føremålet med forordninga er å innføre eit felles format for søkandar om registrering og forlenging av registrering som transaksjonsregister til Den europeiske verdipapir- og marknadsstyresmakta (ESMA). Med dette skal det sørgjast for at informasjonen som krevst etter delegert forordning (EU) 2019/359 er sendt inn til og lett identifiserbar for ESMA.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Forordninga vil takast inn i EØS-avtala og gjennomførast i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn ei føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Forordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der berørte departement er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordninga reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
11.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet