Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om fiskeriutstyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/958 av 31. mai 2021 om fastsettelse av formatet for rapportering av opplysninger og informasjon om fiskeriutstyr som omsettes og kassert fiskeutstyr som innsamles i medlemsstatene og formatet til kvalitetskontrollrapporten i samsvar med artikkel 13 nr 1 bokstav d og artikkel 13 nr 2 til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/904

Commission Implementing Decision (EU) 2021/958 of 31 May 2021 laying down the format for reporting data and information on fishing gear placed on the market and waste fishing gear collected in Member States and the format for the quality check report in accordance with Articles 13(1)(d) and 13(2) of Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 31.5.2021)

Den cirkulære økonomi: Kommissionen offentliggør vejledning om harmoniseret anvendelse af reglerne for engangsplast og præsenterer fremskridt inden for overvågningen af fiskeredskaber

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort en vejledning om EU-reglerne for engangsplast og vedtaget en gennemførelsesafgørelse om overvågning og rapportering af markedsførte fiskeredskaber og indsamlede, udtjente fiskeredskaber. Reglerne har til formål at reducere mængden af havaffald fra engangsplastprodukter og fiskeredskaber og fremme overgangen til den cirkulære økonomi med innovative og bæredygtige forretningsmodeller, produkter og materialer.

Ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, Frans Timmermans, udtaler: "Mindskelse af brugen af engangsplast bidrager til at beskytte menneskers sundhed og planeten. Den Europæiske Unions regler er en milepæl, når det drejer sig om at bekæmpe havaffald. Reglerne fremmer også mere bæredygtige forretningsmodeller og bringer os tættere på en cirkulær økonomi, hvor genbrug går forud for engangsbrug. Det er det, den europæiske grønne pagt handler om, nemlig at beskytte og genoprette vores naturlige miljø, samtidig med at virksomheder får et incitament til innovation."

Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, udtaler: "Plastaffald har en global og drastisk negativ virkning på miljøet, vores have og havets flora og fauna og vores sundhed. Plastaffald akkumuleres stadig, og hvert år tabes eller kasseres 11 000 ton fiskeredskaber til havs i EU, hvilket forværrer problemet med spøgelsesfiskeri. Reglerne, som skal mindske plastforureningen, er ambitiøse, svarer til borgernes krav om resolut handling og giver EU en førende rolle i den globale kamp mod havaffald. I dag tager vi et skridt i retning af at tackle de alvorlige virkninger af engangsplastprodukter og efterladte fiskeredskaber og et skridt i retning af en mere cirkulær økonomi."

Ifølge EU-reglerne om engangsplast fra 2019 skal medlemsstaterne senest den 3. juli i år sikre, at visse engangsplastprodukter ikke længere markedsføres i EU. Det drejer sig om udvalgte produkter, som der findes økonomisk overkommelige plastfrie alternativer til på markedet: vatpinde, bestik, tallerkener, sugerør, rørepinde, ballonpinde samt visse produkter af ekspanderet polystyren (bægre og føde- og drikkevarebeholdere) og alle produkter fremstillet af oxonedbrydelig plast. For andre plastprodukter som f.eks. fiskeredskaber, engangsplastposer, flasker, føde- og drikkevarebeholdere beregnet til umiddelbar fortæring, indpakningsposer og -folier, tobaksfiltre, hygiejneartikler og vådservietter finder andre foranstaltninger anvendelse. Disse foranstaltninger omfatter begrænsning af brugen og forbruget af dem, forebyggelse af henkastning af dem ved hjælp af krav om mærkning, ordninger for udvidet producentansvar ("forureneren betaler-princippet"), oplysningskampagner og krav til produktdesign.

Vejledningen tager sigte på at sikre, at de nye regler anvendes korrekt og ensartet i hele EU. Det er vigtigt for et velfungerende indre marked, for så vidt angår de produkter, reglerne omfatter, at reglerne gennemføres i den nationale lovgivning på harmoniseret vis. Retningslinjerne forklarer vigtige definitioner og udtryk og er blevet udarbejdet gennem omfattende høringer med medlemsstaterne og kontakter med en bred vifte af interessenter.

Gennemførelsesafgørelsen om overvågning og rapportering af markedsførte fiskeredskaber og indsamlede, udtjente fiskeredskaber gør det muligt for medlemsstaterne af opfylde deres forpligtelse til fra 2022 at rapportere om markedsførte fiskeredskaber, der indeholder plast, og om fiskeredskaber, der indsamles til havs. Formålet er at skabe incitament til at bringe alle fiskeredskaber i land og forbedre behandlingen af dem ved hjælp af ordninger for udvidet producentansvar.

Desuden skal medlemsstater med havområder senest den 31. december 2024 fastsatte et nationalt minimumsmål for den årlige indsamling af udtjente fiskeredskaber, der indeholder plast, til genanvendelse med henblik på at fastsætte bindende kvantitative EU-mål for indsamling. Efterladte, tabte eller kasserede fiskeredskaber udgør 27 % af affaldet på strandene ifølge en konsekvensanalyse fra 2018, og en væsentlig andel af de fiskeredskaber, som markedsføres, indsamles ikke til affaldsbehandling.

Baggrund

Med direktivet om engangsplast reducerer EU mængden af affald, der produceres, sætter ind mod 10 engangsplastprodukter og fiskeredskaber, som udgør de hyppigst henkastede genstande på Europas strande, og fremmer den cirkulære økonomi og overgangen til bæredygtige alternativer.

Over 80 % af havaffaldet er plast. Engangsplastprodukter er beregnet til at blive brugt én gang eller i en kort periode, inden de smides ud. Derfor er det mere sandsynligt, at de ender i havet, end genbrugelige alternativer. Plast akkumuleres i havene og på strandene i EU og resten af verden, hvilket udgør en alvorlig risiko for havets flora og fauna og for menneskers helbred.

Plast er et bekvemt, nyttigt og værdifuldt materiale, men henkastet plast forårsager skade på miljøet og har en negativ indvirkning på vores økonomi. Det skader aktiviteter som turisme, fiskeri og skibsfart og giver anledning til omkostninger i forbindelse med oprydning. I henhold til den europæiske grønne pagt skaber EU en cirkulær økonomi, hvor plast bruges på en mere bæredygtige måde, genbruges og genanvendes og ikke skaber affald eller forurening.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar om Vejledning om anvendelsen af reglerne for engangsplast

Kommissionens retningslinjer for engangsplastprodukter i overensstemmelse med direktivet

Kommissionens gennemførelsesafgørelse og rapportering af data og oplysninger om markedsførte fiskeredskaber og udtjente fiskeredskaber indsamlet i medlemsstaterne

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.05.2021
Anvendelsesdato i EU
05.07.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet