Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om kravene til allværsoperasjoner og for instrument- og typeklassifiseringstrening i helikoptre

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2227 av 14. desember 2021 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til kravene til allværsoperasjoner og til instrument- og typerettighetsopplæring i helikoptre

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2227 of 14 December 2021 amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011 as regards the requirements for all-weather operations and for instrument and type rating training in helicopters

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.2.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vedtatt forordning (EU) 2021/2227 som gjør endringer i kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 om krav til besetningsmedlemmer. Forordning (EU) 2021/2227 inngår i en regelverkspakke på tre forordninger, som samlet gjør endringer i hhv reglene for luftoperasjoner, flybesetninger og lufthavner. Se tilhørende EØS-notater "Forordning (EU) 2022/208, som endrer (EU) 139/2014, All-weather operations (AWO)" og "Forordning (EU) 2021/2237, som endrer (EU) 965/2012, All-weather operations (AWO)".

Formålet med denne regelverkspakken er å modernisere de felleseuropeiske reglene om allværsoperasjoner (AWO), i tillegg til opplæring av flybesetninger, på en koordinert måte innen de tre områdene luftoperasjoner, flybesetninger og lufthavner.

Med forordning (EU) 2021/2227 gjøres de nødvendige tilpasninger i reglene om krav til piloter som følge av de nye reglene om allværsoperasjoner. Hovedelementene i forordningen er:

• Tilpasninger i kravene til flyging av helikoptre med én motor, ettersom også disse kan bli sertifisert for flyging under instrumentflygeregler (IFR). Kravene vil tilpasses kravene for å fly med helikoptre med mer enn én motor.

• Tilpasning av kravene for flyging med flere piloter i helikoptre som er sertifisert for én-pilotsoperasjoner, slik at ikke reglene motiverer til å fly uten co-pilot der man ellers hadde foretrukket å fly med co-pilot.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten bygger på et forarbeid gjort av EASA, og som kommer frem gjennom deres Opinion 02/2021. Etter første gangs drøftelse i komitologi (EASA-komiteen), la kommisjonen frem et forslag til tre separate endringsforordninger (i stedet for én forordning, som EASA hadde foreslått). Disse gjør endringer i eksisterende gjennomføringsforordninger på områdene:

- luftoperasjoner (forordning (EU) 965/2012)

- flybesetninger (forordning (EU) nr. 1178/2011)

- lufthavner (forordning (EU) 139/2014).

Dette EØS-notatet gjelder endringsforordningen knyttet til besetningsmedlemmer (forordning (EU) nr. 1178/2011).

Forordning (EU) nr. 1178/2011 er gjennomført i norsk rett i forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer, som del av EØS-avtalen. Ny forordning (EU) 2021/2227 vil likeledes måtte gjennomføres ved tilpasning av samme forskrift. I påvente av gjennomføring i norsk rett av basisforordning (EU) 2018/1139, vil Luftfartstilsynet vurdere en direkte nasjonal gjennomføring av forordningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for noen av de berørte aktørene.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Overordnet framstår rettsakten som en forbedring av gjeldende regelverk.

EØS-relevans:
Luftfartsttilsynet finner rettsakten å være EØS relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forordningen ble vedtatt av kommisjonen 14. desember 2021, og trer i kraft 3. januar 2022.

Reglene i forordningen vil gis virkning fra 30. oktober 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2021
Anvendelsesdato i EU
30.10.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.03.2022
Anvendes fra i Norge
11.03.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2227
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro