Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2010/639 av 12. mai 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/047 med hensyn til standardscenarier for drift i eller uten for synsvidde

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/639 of 12 May 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/947 as regards standard scenarios for operations executed in or beyond the visual line of sight

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 skal et ubemandet luftfartøjssystem (UAS) overholde de operationelle begrænsninger, som er fastsat i operationstilladelser eller i et standardscenario, der er fastsat ved nævnte forordning.

(2) På grundlag af medlemsstaternes erfaringer har Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) opstillet to standardscenarier for operationerne.

(3) Standardscenario 1 (»STS-01«) omfatter operationer udført inden for synsvidde (»VLOS«) i en maksimal højde på 120 m over et kontrolleret område på land i et befolket miljø med anvendelse af et CE-mærket UAS i klasse C5.

(4) Standardscenario 2 (»STS-02«) omfatter operationer, der kan udføres uden for synsvidde (»BVLOS«), med ubemandede luftfartøjer i en afstand af højst 2 km fra fjernpiloten med tilstedeværelse af luftrumsobservatører, i en maksimal højde af 120 m over et kontrolleret område på land i et tyndt befolket miljø med anvendelse af et CE-mærket UAS i klasse C6.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 bør derfor ændres med henblik på at indføje disse standardscenarier.

(6) I områder, hvor sandsynligheden for at møde bemandede luftfartøjer ikke er lav, må medlemsstaterne oprette geografiske zoner, hvori UAS-operatører ikke må foretage operationer i henhold til standardscenarier.

(7) Der bør indføres et krav om, at fjernpiloter skal bestå teoriprøven med et bestemt minimum af den højst opnåelige pointsum.

(8) For at forbedre synligheden af ubemandede luftfartøjer, der flyves om natten, og navnlig gøre det let for en person på jorden at skelne det ubemandede luftfartøj fra et bemandet luftfartøj, bør et grønt blinkende lys aktiveres på det ubemandede luftfartøj.

(9) Der bør gælde veldefinerede regler for praktisk uddannelse og vurdering af fjernpiloter, der opererer i henhold til et standardscenario. Denne uddannelse og vurdering bør udføres af en enhed, der er anerkendt af den kompetente myndighed, eller af en UAS-operatør i overensstemmelse med de krav, der er fastsat ved denne forordning.

(10) Foretager en indehaver af et operatørcertifikat for lette UAS'er (LUC) grænseoverskridende operationer eller operationer uden for registreringsmedlemsstaterne, bør den medlemsstat, hvori operationen finder sted, modtage oplysninger om det eller de steder, hvor operationen påtænkes foretaget.

(11) EASA har udarbejdet udkast til gennemførelsesbestemmelser og forelagt dem i sin udtalelse nr. 05/2019 i henhold til artikel 75, stk. 2, litra b) og c), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.05.2020
Anvendelsesdato i EU
02.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet