Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området helse og livskvalitet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/466 av 17. november 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet av og titler på variablene for området inntekter og levekår med hensyn til helse og livskvalitet

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/466 of 17 November 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the income and living conditions domain on health and quality of life

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.2.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2021)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer inntekts- og levekårsstatistikk. Den europeiske undersøkelsen for inntekts- og levekårsstatistikk (EU-SILC) består av ett sett kjernevariable organisert i moduler, som samles inn årlig, tre-årlig og seks-årlig samt et system av fire ad-hoc moduler som kombineres over en åtteårsperiode. Denne forordningen fastslår antallet og titler på variable for modulen helse som skal samles inn hvert tredje år og første gang i 2023, og for modulen livskvalitet som skal samles inn hvert sjette år fra og med 2022.

Variabelnavn og identifikatorer for disse to modulene er gjengitt i vedlegget til forordningen. Helsemodulen inkluderer variable som beskriver helsetjenester, helsedeterminanter og variable for helsestatus og uførhet. Modulen for livskvalitet inkluderer variable om tilfredshet og sosial og kulturell deltakelse.

Det skal samles inn 20 variable for hver av de to modulene og forordningen oppfyller betingelsene til antall variable for moduler i inntekts- og levekårsstatistikk slik som spesifisert i rammeforordningen 2019/1700.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå (SSB) har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/1700, og vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.11.2020
Anvendelsesdato i EU
08.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.12.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0466
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro