Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/723 av 4. mars 2020 om fastsettelse av nærmere regler for godtakelse av tredjelands sertifisering av flygere, og om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/723 of 4 March 2020 laying down detailed rules with regard to the acceptance of third-country certification of pilots and amending Regulation (EU) No 1178/2011

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.9.2020)

Sammendrag av innhold
Regelverket omhandler endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 slik at det blir i samsvar med den nye basisforordningen – forordning (EU) 2018/1139. Det refereres til artikkel 68 i forordning (EU) 2018/1139 som gir Kommisjonen myndighet til å vedta ‘delegated acts’ med hensyn til godkjenning av sertifikater og annen dokumentasjon fra tredjeland.

Innholdet i forordning (EU) nr. 1178/2011 artikkel 8, anneks III og andre relatert bestemmelser som gjelder godkjennelse av sertifikater fra tredjeland flyttes fra forordning (EU) nr. 1178/2011 til den nye delegerte rettsakt (delegated act). Den nye forordningen skal også inkludere regler om godkjennelse av seilfly- og ballongsertifikater fra tredjeland. Dette medfører ingen stor endring i substansen i reglene slik de er i dag, annet enn at kreditering for tredjelandssertifikater (ved overgang til felleseuropeiske regler) også skal kunne bedømmes av en DTO, evt. en ATO, samt at regler om aksept av MPL-sertifikat er tatt inn.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av det nye regelverket vil innebære behov for endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Det planlegges at den nye forordning (EU) 2020/723 skal gjennomføres i den samme forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Siden innholdet i det nye regelverket er så identisk med hva som står i forordning 1178/2011 artikkel 8 og anneks III i dag, er det Luftfartstilsynets vurdering at forordningen ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Skjemaene og prosedyrene for validering, konvertering og aksept av klasse- og typerettigheter fra tredjeland må oppdateres med nye referanser.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet vurderer at regelverket er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Luftfartstilsynet vurderer at regelverket er EØS-relevant og akseptabelt. Det er per i dag ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Regelverket er et resultat av Kommisjonens vedtakelse av en delegert rettsakt (delegated act) i henhold til artikkel 68 iforordning (EU) 2018/1139. Forslaget til rettsakt ble behandlet i møte i Kommisjonens ekspertgruppe for flysikkerhet i juni 2019 og 24. oktober 2019, der Luftfartstilsynet deltar.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
04.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2020
Anvendelsesdato i EU
22.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av forordning 2018/1139)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.10.2020
Anvendes fra i Norge
14.10.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0723
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro