Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for chiafrø (Salvia hispanica) som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/668 av 23. april 2021 om tillatelse til å endre vilkårene for bruk av chiafrø (Salvia hispanica) som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/668 of 23 April 2021 authorising a change of the conditions of use of chia seeds (Salvia hispanica) as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.5.2021)

Sammendrag av innhold
Chiafrø (Salvia hispanica) er tidligere godkjent som ny mat i en rekke matvarekategorier, inkludert ferdigpakkede chiafrø som sådan. EFSA har tidligere konkludert med at bruk av chiafrø i matvarekategorier som ikke skal varmebehandles, er helsemessig trygt og at det ikke er behov for å fastsette spesifikke bruksnivå.

Forordninen godkjenner en endring i matvarekategorien «ferdigpakkede chiafrø som sådan» i oppføringen av chiafrø i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), til «chiafrø som sådan». Markedsaktører vil dermed også kunne omsette chiafrø i uemballert, løs form.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.04.2021
Anvendelsesdato i EU
16.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2021
Anvendes fra i Norge
12.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0668
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro