Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/388 av 11. mars 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet 2'-fukosyllaktose framstilt med Escherichia coli K-12 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/388 of 11 March 2019 authorising the change of the specifications of the novel food 2'-Fucosyllactose produced with Escherichia coli K-12 under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose (2'-FL) produsert ved Escherischia coli stamme K-12 i unionslisten over ny mat.

2'-FL produsert ved Escherischia coli stamme K-12 er tidligere godkjent som ny mat, og inngår i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, og trådte i kraft 19. januar 2018.

Forordningen godkjenner endring av nivået for 2'-FL i spesifikasjonen fra 90% til 80%, og en økning av enkelte sakkarider. Det er ikke vurdert at det er behov for en ny risikovurdering, siden endringene i spesifikasjonen er på linje med spesifikasjonene til den syntetiske kilden til 2'-FL produsert ved en annen mikrobiell kilde.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.03.2019
Anvendelsesdato i EU
01.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2019
Anvendes fra i Norge
11.07.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0388
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro