Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/456 av 20. mars 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum sativum i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/456 of 20 March 2019 authorising the change of the specifications of the novel food coriander seed oil from Coriandrum sativum under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner endring i spesifikasjonene for frøolje fra koriander (Coriandrum sativum) i unionslisten over ny mat.

Frøolje fra koriander ble første gang godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd 19. mars 2014, og inkludert i unionslisten ved forordning (EU) nr. 2017/2470. Denne trådte i kraft 19. januar 2018.

Forordningen godkjenner endring av forsåpningsverdien i spesifikasjonen, fra nåværende 186 mg KOH/g til 179 mg KOH/g. Det er ikke vurdert at det er behov for å konsultere EFSA, ettersom den foreslåtte reduksjonen er begrenset og at den ledsagende økningen av ikke-forsåpbare materialer vil være innenfor godkjente verdier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS - relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.03.2019
Anvendelsesdato i EU
10.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2019
Anvendes fra i Norge
11.07.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0456
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro