Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/108 av 24. januar 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for den nye næringsmiddelingrediensen lipidekstrakt fra antarktisk krill (Euphausia superba) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/108 of 24 January 2019 authorising the change of specifications of the novel food ingredient lipid extract from Antarctic Krill (Euphasia superba) under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner endring av spesifikasjonene for Antarktisk krillolje fra Euphasia superba i unionslisten over ny mat.

Antarktisk krillolje fra Euphasia superba er tidligere godkjent som ny mat (kommisjonsbeslutning (EU) 2009/752), og inngår nå i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) 2017/2470, og trådte i kraft 19. januar 2018.

I den første godkjenningen ble maksimumsnivået for fosfolipider satt til 50% i spesifikasjonen. I en annen godkjenning av Antarktisk krillolje rik på fosfolipider etter artikkel 4.2 i den gamle forordningen, ble minimumsnivået satt til 60%. De to godkjente produktene har samme bruksbetingelser basert på maks.nivået av DHA og EPA. De har midlertid forskjellig innhold av fosfolipider (hhv. 35-50% og min. 60%), og området 50-60% er ikke omfattet.

Forordningen endrer spesifikasjonen for fosfolipider i Antarktisk krillolje fra Euphasia superba til ≥ 35% to < 60%.

EFSA er ikke bedt om en vurdering i denne saken, ettersom det allerede er vurdert at nivåer over 60% og under 50% er helsemessig trygt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.01.2019
Anvendelsesdato i EU
14.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2019
Anvendes fra i Norge
09.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0108
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro