Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1991 av 13. desember 2018 om tillatelse til å bringe bær fra Lonicera caerulea L. i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1991 of 13 December 2018 authorising the placing on the market of berries of Lonicera caerulea L. as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner bær fra Lonicera caerulea​ L. som ny mat. Produktet er et tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland, og er godkjent ved forenklet prosedyre for slike næringsmidler (artikkel 14 i ny mat-forordningen (EU) nr.2015/2283).

Bærene fra Lonicera caerulea L. (på norsk: blåleddved) har vært spist sammenhengende i minst 25 år i Japan, og har også blitt brukt i Kina, Russland og Canada. Bærene kalles «haskap», som er utledet fra ordet for «mange frukter på kvist» hos ainoene, et urfolk på øya Hokkaido.

Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til kommisjonen. Hvis en medlemsstat eller EFSA ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, kan kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

EFSA har konkludert med at de ikke har noen helsemessige bekymringer på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon. Det er ikke lagt fram dokumenterte innvendinger mot godkjenning fra medlemslandene, dvs. det er ikke angitt spesifikke helsemessige bekymringer.

Bær fra Lonicera caerulea​ L. (haskap) føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470), med den lovbestemte betegnelsen «haskap-bær (Lonicera caerulea)» og spesifikasjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
06.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2019
Anvendes fra i Norge
09.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1991
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro