Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrøpulver som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/500 av 6. april 2020 om tillatelse til å bringe delvis avfettet pulver av chiafrø (Salvia hispanica) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/500 of 6 April 2020 authorising the placing on the market of partially defatted chia seed (Salvia hispanica) powders as novel foods under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner delvis avfettet chiafrøpulver (Salvia hispanica) som ny mat-ingrediens i flere matvarekategorier, inkludert ulike melkebaserte produkter og kosttilskudd. Det godkjennes henholdsvis chiafrøpulver med høyt proteininnhold, og høyt fiberinnhold.

Forordningen godkjenner bare chiafrøpulver som ikke skal varmebehandles ved temperaturer på 120°C eller høyere, i påvente av studier om dannelse av akrylamid ved høyere temperaturer.

EFSA konkluderte i risikovurderinger publisert 17. april og 15. mai 2019 at delvis avfettet chiafrøpulver (Salvia hispanica) er trygt ved de bruksbetingelsene som er angitt i forordningen.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte vilkår for bruk: tillatte matvarekategorier med maksimumsgrenser, og spesifikk lovbestemt betegnelse («delvis avfettet chiafrøpulver (Salvia hispanica)»). Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.04.2020
Anvendelsesdato i EU
27.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2020
Anvendes fra i Norge
15.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0500
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro