Tillatelse til omsetning av frosset og tørket hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/188 av 10. februar 2022 om tillatelse til å bringe Acheta domesticus i fryst form, tørket form og pulverform i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/188 of 10 February 2022 authorising the placing on the market of frozen and dried Acheta domesticus as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.3.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner fryste, tørkede og pulveriserte former av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat-ingrediens, i en rekke matvarekategorier til den generelle voksne befolkningen.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkluderte i en risikovurdering vedtatt 7. juli 2021 at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser.

EFSA konkluderte også, på grunnlag av få publiserte studier om allergi relatert til insekter generelt, med at inntak av ny mat-ingrediensen kan indusere primær sensibilisering som kan føre til allergiske reaksjoner hos mennesker. EFSA anbefaler at det gjennomføres studier for å undersøke allergenisiteten nærmere. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid for begrenset til å kreve merking. Insektbaserte proteiner er for øvrig inkludert i EU-kommisjonens forskningsprogram Horizon Europe, som muliggjør videre forskning på allergenisiteten. Merkekrav kan eventuelt vurderes når ny kunnskap foreligger.

EFSA konkluderte også med at Acheta domesticus kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som allerede er allergiske for krepsdyr, bløtdyr (molluscs) og støvmidd. I tillegg kan allergener fra fôret ende opp i hussirissene. Det innføres derfor spesifikke merkekrav for å informere personer som har slike allergier. Produkter med ny mat-ingrediensen må ellers merkes i overensstemmelse med de eksisterende kravene om merking av allergener i vedlegg II til matinformasjonsforordningen.

Ny mat-ingrediensen føres ved denne rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte bruksvilkår. Spesifikk lovbestemt betegnelse er «fryst Acheta domesticus (hussiriss)» eller «tørket/pulverisert Acheta domesticus (hussiriss)». Næringsmidler som inneholder fryste, tørkede og pulveriserte former av Acheta domesticus (hussiriss), må merkes med at denne ingrediensen kan forårsake allergiske reaksjoner hos forbrukere som har kjente allergier mot krepsdyr, bløtdyr og produkter framstilt av skalldyr og bløtdyr, og støvmidd. Denne informasjonen skal stå like ved ingredienslisten. Spesifikasjoner er angitt i tabell 2 i unionslisten, og i beskrivelsen angis at insektene må fastes i 24 timer før avliving, slik at tarminnholdet fjernes.

Det innvilges databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten er vedtatt. Databeskyttelsen innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.02.2022
Anvendelsesdato i EU
03.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2022
Anvendes fra i Norge
03.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0188
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro