Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1326 av 10. august 2021 om tillatelse til å bringe olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1326 of 10 August 2021 authorising the placing on the market of Schizochytrium sp. (FCC-3204) oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204) som ny mat til bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, og øker maksimumsgrensen for olje fra Schizochytrium sp. i kosttilskudd til den generelle befolkningen over 3 år (unntatt gravide og ammende) for stammen FCC-3204.

Stammen FCC-3204 tilhører arten Schizochytrium limacinum. Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vedtatt to separate risikovurderinger om olje fra Schizochytrium limacinum (stammen FCC-3204). Den ene angår bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, mens den andre gjelder bruk i kosttilskudd. EFSA har i begge risikovurderingene konkludert med at oljen fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) er helsemessig trygg i de foreslåtte bruksmengdene i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, og ved en maksimumsgrense på 1 g/dag for målgruppen i kosttilskudd.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470) med gitte bruksvilkår. Spesifikk lovbestemt betegnelse er «olje fra mikroalgen Schizochytrium sp.». Kosttilskudd som inneholder ny mat-ingrediensen, må merkes med at de ikke skal inntas av spedbarn og barn under 3 år. Spesifikasjoner er angitt i tabell 2 i unionslisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.08.2021
Anvendelsesdato i EU
31.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet