Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/670 av 23. april 2021 om tillatelse til å bringe olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/670 of 23 April 2021 authorising the placing on the market of Schizochytrium sp. (WZU477) oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.5.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner Schizochytrium sp. (stammen WZU477, som tilhører arten Schizochytrium limacinum) som ny mat-ingrediens i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som definert i forordning (EU) nr. 609/2013.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 31. august 2020 med at oljen fra Schizochytrium sp. er trygg ved de bruksbetingelsene som søkeren har foreslått.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte bruksvilkår. Det refereres til forordning (EU) nr. 609/2013 for maksimum tillatt mengde DHA. Spesifikk lovbestemt betegnelse er «Olje fra mikroalgen Schizochytrium sp.» Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Det innvilges databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten er vedtatt. Databeskyttelsen innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.04.2021
Anvendelsesdato i EU
16.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2021
Anvendes fra i Norge
12.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0670
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro