Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2017 av 18. desember 2018 om tillatelse til å bringe sirup fra Sorgum bicolor (L.) Moench i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2017 of 18 December 2018 authorising the placing on the market of syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner sirup fra Sorghum bicolor (L.) Moench som ny mat. Produktet er et tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland, og er godkjent ved forenklet prosedyre for slike næringsmidler (artikkel 14 i ny mat-forordningen (2015/2283)).

Sorghum bicolor er en art i durra-slekten. Sirup fra Sorghum bicolor har vært spist i USA i lang tid. Arter og sorter av durra deles vanligvis i grupper etter bruksområde: Korndurra, grasdurra som brukes til beite og høy - og søtdurra som brukes til framstilling av sirup.

Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til kommisjonen. Hvis en medlemsstat eller EFSA ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, kan kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

EFSA har konkludert med at de ikke har noen helsemessige bekymringer på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon. Det er ikke lagt fram dokumenterte innvendinger mot godkjenning fra medlemslandene, dvs. det er ikke angitt spesifikke helsemessige bekymringer.

Sirup fra Sorghum bicolor (L.) Moench føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470), med den lovbestemte betegnelsen «Sorghum-sirup (Sorghum bicolor)» og spesifikasjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.12.2018
Anvendelsesdato i EU
08.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.04.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2019
Anvendes fra i Norge
17.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R2017
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro