Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1133 av 13. august 2018 om tillatelse til å bringe tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1133 of 13 August 2018 om tillatelse til å bringe tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.01.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner sukkulenten Hoodia parviflora om ny mat-ingrediens i kosttilskudd til voksne. Det er den tørkede planten som godkjennes, og bare de delene av planten som vokser over bakken.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470), med de gitte bruksbetingelsene (maksimumsgrenser, brukergruppe og merkekrav) og spesifikasjonene. Det gis etter søknad databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten vedtas. Dette er angitt i en egen kolonne i unionslisten. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft.

Unionslisten over ny mat ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av Hoodia parviflora har grunnlag i en uttalelse fra EFSA publisert 20. september 2017. EFSA konkluderte med at Hoodia parviflora ikke er trygt ved de bruksbetingelsene som søkeren ønsket i utgangspunktet, men at de tørkede delene av planten som vokser over bakken er helsemessig trygg for voksne i kosttilskudd ved et maksimalt daglig inntak på 9,4 mg. Dette utgjør grunnlaget for maksimumsgrensen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.08.2018
Anvendelsesdato i EU
03.09.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.12.2018
Anvendes fra i Norge
10.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1133
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro