Tillatelse til omsetning av tørket gul melorm som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/882 av 1. juni 2021 om tillatelse til å bringe tørkede larver fra stor melbille Tenebrio molitor i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/882 of 1 June 2021 authorising the placing on the market of dried Tenebrio molitor larva as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio molitor) (gule melormer) som ny mat-ingrediens i en rekke matvarekategorier, inkludert det tørkede insektet som sådan, helt eller i pulverform.

EFSA konkluderte i en risikovurdering publisert 13. januar 2021 med at tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio mollitor) er helsemessig trygt ved de angitte bruksbetingelsene.

EFSA konkluderte også, på grunnlag av to humanstudier hvor fire allergiske reaksjoner ble observert, og en dyrestudie, med at tørkede larver fra stor melbille ser ut til å kunne indusere primær sensibilisering som kan føre til allergiske reaksjoner hos mennesker. EFSA anbefaler at det gjennomføres studier for å undersøke allergeniteten nærmere. Europakommisjonen undersøker derfor hvordan den nødvendige forskningen kan gjennomføres. Når det foreligger mer kunnskap, vil Europakommisjonen vurdere om det er behov for tiltak for å ivareta denne risikoen, for eksempel merkekrav.

EFSA konkluderte også med at larver fra stor melbille kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som allerede er allergiske for skalldyr og støvmidd. I tillegg kan allergener fra fôret ende opp i melbillene. Det innføres derfor spesifikke merkekrav for å informere personer som har skalldyr- og/eller støvmiddallergi. Produkter med stor melbille må ellers merkes i overensstemmelse med de eksisterende kravene om merking av allergener i vedlegg II til matinformasjonsforordningen.

Ny mat-ingrediensen føres ved denne rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte bruksvilkår. Spesifikk lovbestemt betegnelse er «tørkede Tenebrio molitor-larver (gul melorm)». Næringsmidler som inneholder tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio molitor), må merkes med at denne ingrediensen kan forårsake allergiske reaksjoner hos forbrukere som har kjente allergier mot skalldyr og produkter framstilt av skalldyr, og støvmidd. Denne informasjonen skal stå like ved ingredienslisten. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Det innvilges databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten er vedtatt. Databeskyttelsen innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.06.2021
Anvendelsesdato i EU
22.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2021
Anvendes fra i Norge
13.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0882
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro