Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/110 av 24. januar 2019 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/110 of 24 January 2019 authorising an extension of use of Allanblackia seed oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for frøolje fra Allanblackia i unionslisten over ny mat, inkludert økt maksimumsnivå og ny matvarekategori.

Frøolje fra Allanblackia ble første gang godkjent som ny mat-ingrediens i smørefett og smørbare produkter basert på fløte i 2008, og inkludert i unionslisten ved forordning (EU) nr. 2017/2470.

Forordningen godkjenner tilsetning av frøolje fra Allanblackia til flere matvarekategorier (blanding av vegetabilske oljer og melk), og en økning av maksimumsgrensen for de godkjente matvarekategoriene.

EFSA har i en risikovurderingen publisert 27. juni 2018 konkludert med at bruk av frøolje fra Allanblackia i de foreslåtte matvarekategoriene er trygt opptil 30 % (w/w). Det foreligger dermed grunnlag for godkjenning av utvidet bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.01.2019
Anvendelsesdato i EU
14.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2019
Anvendes fra i Norge
09.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0110
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro