Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/109 av 24. januar 2019 om godkjenning av utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/109 of 24 January 2019 authorising an extension of use of Schizochytrium sp. oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.1.2019. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.1.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp i unionslisten over ny mat.

Olje fra mikroalgen Schizochytrium sp er tidligere godkjent som ny mat (kommisjonsbeslutning (EU) 2014/463), og inngår nå i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) 2017/2470, og trådte i kraft 19. januar 2018.

Forordningen godkjenner tilsetning av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp til en ny matvarekategori : frukt- og grønnsakspureer.

EFSA er ikke bedt om en vurdering i denne saken, ettersom det ikke vurderes at en utvidelse av tillatte matvarekategorier vil ha en negativ helseeffekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.01.2019
Anvendelsesdato i EU
14.02.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet