Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1018 av 18. juli 2018 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1018 of 18 July 2018 authorising an extension of use of UV-treated baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner utvidedelse av bruksbetingelser for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae).

UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) er tidligere godkjent som ny mat-ingrediens (kommisjonsbeslutning 2014/396/EU). Den tidligere godkjenningen inngår nå i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470.

Rettsakten endrer bruksbetingelsene for UV-behandlet gjær i unionslisten over ny mat, slik at ingrediensen kan brukes i matvarekategoriene ferdigpakket fersk og tørr gjær for hjemmebaking, og at bruk i kosttilskudd ikke skal ha maksimumsgrense i unionslisten. UV-behandlet gjær er en alternativ kilde til D-vitamin i kosttilskudd, og bruk må skje skje i tråd med bestemmelsene om kosttilskudd i kosttilskuddforskriften. Rettsakten krever i tillegg at merkingen skal inneholde informasjon om at næringsmiddelet bare er ment for baking og ikke skal inntas rått.

Unionslisten over ny mat ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, som ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkårene for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av utvidet bruk av UV-behandlet gjær er gitt med grunnlag i en tidligere uttalelse fra "European Food Safety Authority" (EFSA) i 2014, og en ny vurdering av Danmark, som konkluderer med at utvidelse av bruksbetingelsene er helsemessig trygt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.07.2018
Anvendelsesdato i EU
08.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.12.2018
Anvendes fra i Norge
10.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1018
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro