Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lecitin i kakao- og sjokoladeprodukter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1023 av 28. juni 2022 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til bruk av lecitin i kakao- og sjokoladeprodukter som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/36/EF

Commission Regulation (EU) 2022/1023 of 28 June 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of oat lecithin in cocoa and chocolate products as covered by Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2022)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder bruk av havrelecitin i næringsmiddelkategori 5.1 'Kakao- og sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF' del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 med et maksimalt restnivå på 20 000 mg/kg.

25. januar 2018 mottok Kommisjonen en søknad om godkjenning av bruk av havrelecitin i sjokolade. Havrelecitin er et nytt tilsetningstoff som ligner på lecitin og oppfyller de samme teknologiske behovene som lecitin.

Havrelecitin er en fraksjonert havreolje, som oppfyller det teknologiske behovet for en emulgator. Havrelecitin letter tilvirkningen av kakao- og sjokoladeprodukter ved å redusere viskositeten og flytegrensen i sjokoladeprodukter. Lavere viskositet og smeltetemperatur letter pumpingen av sjokolade under produksjonen. Havrelecitin hindrer også fettblomstring, et hvitt belegg som skyldes at kakaofettet utkrystalliseres på overflaten av sjokoladen.

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har rirsikovurdert det nye tilsetningsstoffet, og konkluderer med at bruken av havrelecitin som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke fører til en økt helserisko av betydning. Grenseverdien er satt til 20 000 mg/kg.

Det nye tilsetningsstoffet er gitt E-nummer E 322 (a) som en variant av vanlig lecitin E322. Tilsetningsstoffet E 322 (a) kan bare brukes i næringsmiddelkategori 5.1 'Kakao- og sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF'.

Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene og EØS i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr.1331/2008.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har rirsikovurdert det nye tilsetningsstoffet, og konkluderer med at bruken av havrelecitin som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke fører til en økt helserisko av betydning.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2022
Anvendelsesdato i EU
19.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet