Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1362 av 1. august 2022 om anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til ytelsen til tunge tilhengere med hensyn til deres innflytelse på CO2-utslipp, drivstofforbruk, energiforbruk og nullutslippsintervall for motorkjøretøyer, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/683

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1362 of 1 August 2022 implementing Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the performance of heavy-duty trailers with regard to their influence on the CO2 emissions, fuel consumption, energy consumption and zero emission driving range of motor vehicles and amending Implementing Regulation (EU) 2020/683

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ydeevnen for køretøjer i klasse O3 og O4 med hensyn til deres indvirkning på motorkøretøjers CO2-emissioner, brændstofforbrug, elforbrug og nulemissionskørselsintervaller kan variere afhængigt af deres tekniske parametre. Mere effektive påhængskøretøjer har lavere fremdrivningsmodstand, hvilket forbedrer det trækkende køretøjs energieffektivitet. Påhængskøretøjer med lignende tekniske parametre har samme indvirkning på det trækkende køretøjs CO2-emissioner og brændstofforbrug. For at afspejle mangfoldigheden i påhængskøretøjssektoren bør påhængskøretøjer inddeles i køretøjsgrupper med lignende køretøjstype, akselkonfiguration, maksimalt tilladt akseltryk og chassiskonfiguration.

(2) Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 indeholder certificeringsforpligtelser og regler for bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for tunge motorkøretøjer. Bestemmelsen af brændstofforbruget er baseret på en computersimulering, for hvilken Kommissionen har udviklet VECTO-simuleringsværktøjet i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i nævnte forordning. Da VECTO-simuleringsværktøjet ikke kan tage hensyn til forskellige påhængskøretøjers indvirkning, og da der ikke findes software på markedet, der kan anvendes til at vurdere påhængskøretøjers indvirkning på det trækkende køretøjs energiforbrug, har Kommissionen udviklet et særligt værktøj til simulering af påhængskøretøjer til dette formål.

(3) Aerodynamisk modstand er en af de kræfter, som et køretøj skal overvinde under kørslen. Det er videnskabeligt bevist, at anvendelsen af passende aerodynamiske anordninger på et påhængskøretøj i betydelig grad kan reducere et vogntogs luftmodstand og dermed dets energiforbrug. Reduktionsvirkningen af disse aerodynamiske anordninger bør derfor certificeres.

(4) Simulering af computerbaseret væskedynamik er en metode til at bestemme et køretøjs luftmodstand, og den er billigere end en fysisk prøvning. Sådanne beregningssimuleringer af væskedynamikken kan kun anvendes til certificering af aerodynamiske anordninger, hvis alle fabrikanter af aerodynamiske anordninger anvender de samme generiske 3D-køretøjsmodeller til bestemmelse af disse anordningers reducerende virkning. Da der ikke findes egnede generiske 3D-køretøjsmodeller, har Kommissionen udviklet disse modeller og gjort dem gratis tilgængelige på en særlig platform.

(5) Køretøjsfabrikanterne bør vurdere deres køretøjers miljøpræstationer ved hjælp af et simuleringsværktøj, som stilles til rådighed af Kommissionen, og gøre dette, inden disse køretøjer bringes i omsætning i Unionen. For at sikre, at miljøpræstationerne simuleres korrekt, bør de godkendende myndigheder vurdere og overvåge håndteringen af de data, der anvendes til simuleringen, og den korrekte anvendelse af simuleringsværktøjet. Efter denne vurdering bør den godkendende myndighed udstede en licens til den pågældende køretøjsfabrikant til anvendelse af simuleringsværktøjet.

(6) Oplysningerne om et påhængskøretøjs miljøpræstationer kan anvendes til vejafgifter og beskatning og bør derfor fremgå af fabrikantens optegnelser og kundeoplysningsfilen. For at forhindre forfalskning bør køretøjsfabrikanterne anvende et værktøj, som Kommissionen stiller til rådighed, til at oprette en kryptografisk hash, som bør være en del af typeattesten eller den individuelle godkendelsesattest. Denne kryptografiske hash kan anvendes til at afsløre uoverensstemmelser mellem de forskellige dokumenter i det pågældende køretøj. Af samme årsager bør det samme hashingprincip gælde for komponenter og deres certificering.

(7) For at undgå unødvendige byrder for køretøjsfabrikanterne og reducere antallet af årlige vurderinger fra de godkendende myndigheders side bør tekniske tjenester have mulighed for at bestemme miljøpræstationerne for køretøjer, der er omfattet af individuelle godkendelser, ved hjælp af det simuleringsværktøj, som Kommissionen stiller til rådighed. Indehaverne af individuelle godkendelser bør derfor kunne anmode de godkendende myndigheder om at henvise disse indehavere til en teknisk tjeneste for at vurdere deres køretøjers miljøpræstationer.

(8) Der findes komponenter, der påvirker et køretøjs køremodstand meget forskelligt afhængigt af disse komponenters andre konstruktionsparametre. Fabrikanter af disse komponenter bør kunne certificere deres komponenter ved at bestemme selve komponenternes energieffektivitetskarakteristika ved hjælp af identiske metoder. Køretøjsfabrikanter bør anvende disse certificerede værdier som inputdata til simuleringsværktøjet til at vurdere køretøjers miljøpræstationer. Hvis en komponent ikke er certificeret, bør køretøjsfabrikanterne anvende standardværdier i stedet for certificerede værdier.

(9) For at begrænse omkostningerne ved komponentcertificering bør fabrikanter af komponenter kunne samle komponenter i familier. For hver komponentfamilie bør den komponent, der har de mindst gunstige egenskaber med hensyn til miljøpræstationer for det køretøj, den skal monteres på, prøves, og resultaterne heraf bør gælde for hele komponentfamilien.

(10) Bestemmelserne i denne forordning udgør en del af den ramme, der er fastlagt ved forordning (EU) 2018/858, og supplerer bestemmelserne om udstedelse af typeattesten og den individuelle godkendelsesattest i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 (4). De tilsvarende bilag til gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 bør derfor ændres for at indarbejde de nødvendige ændringer i typegodkendelsesproceduren.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer (TCMV) jf. artikel 83 i forordning (EU) 2018/858 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2022
Anvendelsesdato i EU
25.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet