Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/195 av 11. februar 2022 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 med hensyn til opplysningsdokumentet, godkjenningsdokumentet for kjøretøy, prøvingsresultatarket og samsvarssertifikatet i papirformat

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/195 of 11 February 2022 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2020/683 as regards the information document, the vehicle approval certificates, the test result sheet and the certificates of conformity in paper format

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.9.2022. EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2022/195 endrer og retter gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 når det gjelder opplysningsskjema og øvrige attester/vedlegg som brukes i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy.

Bakgrunnen for endringene er at CO2-opplysningene i skjemaet med virkning fra 1. januar 2021 utelukkende har vært gitt på grunnlag av ny prøveprosedyre WLTP (Wordwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), og det er derfor nødvendig å fjerne henvisningene til NEDC (gammel prøveprosedyre). Videre har innføringen av forordning (EU) 2017/2400 medført behov for visse nye punkter i relevant dokumentasjon, bl.a. knyttet til CO2-utslipp og tunge kjøretøys drivstofforbruk (herunder henvisning til VECTO-beregning av CO2 for tunge kjøretøy og busser).

Forordning (EU) 2022/195 består av 2 artikler og 2 vedlegg.

Forordning (EU) 2022/195 vedlegg I medfører bl.a. følgende endringer i vedleggene til forordning 2020/683:

• Vedlegg I - her settes det inn henvisning til forordning (EU) 2017/2400, VECTO. Videre er det satt inn nye forklarende punkter om henvisning til forordning (EU) 2019/631 og presisering om at forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 oppheves.

• Vedlegg III - i den individuelle EU-godkjenningsattesten og den nasjonale godkjenningsattesten er er er det gjort endrigner i opplysningskjema med henvisning tll nye punkter fra 49.1 til. 49.7 for bil klasse M2, M3 , N2, og N3 når det gjelder type kjøretøy, CO2 opplysninger mv.

• Vedlegg IV - i pkt 2.1.1. blir det henvist til Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Punkt 3.5, hvor det tidligere er henvist til New European Driving Cycle ( NEDC), utgår.

• Vedlegg VIII - det blir foretatt endringer når det gjelder ferdigoppbygde og etappevis oppbygde kjøretøy, opplysninger knyttet til vekt, frontareal, rullemotstand mv. I del 2 er henvisningene endret fra NEDC til WLTP for kjøretøykategori M1. Videre er det foretatt endringer i punkt 49 når det gjelder opplysninger om elektriske og elektriske hybrid kjøretøy.

• Endringene omtalt ovenfor kommer til anvendelse fra 1. januar 2023.

Forordning (EU) 2022/195 vedlegg II inneholder de konkrete endringer av opplysningsskjemaene som brukes i forbindelse med EU-typegodkjenning.

EU-hjemmel:
Forordning (EU) 2022/195 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2020/683 er foreløpig ikke implementert i norsk rett, men vil etter planen bli inntatt i ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil som vil bli vedtatt og tre i kraft 1. oktober 2022. Forordning (EU) 2022/195 vil bli implementert i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil gå via EFTA's hurtigprosedyre, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget.

Vurdering
Forordningen anses å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært representert i EU's tekniske komité for kjøretøy (TCMV), hvor forordningen har vært drøftet.

Status
Forordningen ble vedtatt 11 februar 2022 og kom til anvendelse i EU fra 6. mars 2022.

Forordningen var på nasjonal høring sommeren 2022.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 23.09.22, beslutning nr. 232/2022. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag og Form 1 ble sendt ESA 24.09.22.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.02.2022
Anvendelsesdato i EU
06.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning (EU) 2018/858)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.09.2022
Anvendes fra i Norge
01.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0195
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro