Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringssystemer i dokumentmalene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1177 av 7. juli 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 ved at det i malene for opplysningsdokumentet og samsvarssertifikatet i papirformat innføres og oppdateres poster som gjelder visse sikkerhetssystemer, og ved å tilpasse nummereringssystemet for godkjenningsdokumentene for en type kjøretøy, system, komponent eller separat teknisk enhet

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1177 of 7 July 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2020/683 by introducing and updating, in the templates for the information document and certificate of conformity in paper format, the entries as regards certain safety systems, and adjusting the numbering system for the approval certificates for a type of vehicle, system, component or separate technical unit

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.11.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2022)

Sammendrag av innhold

Administrative krav og rutiner knyttet til typegodkjenning av kjøretøy fremgår av forordning (EU) 2020/683. Juli 2022 trådte ny sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 i kraft, og medfører behov for visse justeringer av 2020/683. Forordning (EU) 2022/1177 endrer/oppdaterer forordning (EU) 2020/683 når det gjelder informasjon som skal fremgå av opplysningskjemaets papirformat knyttet til typegodkjenning av kjøretøy. Det er foretatt følgende endringer:

  • Modellene for opplysningsskjemaene i vedlegg I og II til forordning (EU) 2020/683 endres slik at opplysningene blir i samsvar med kravene i sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144, som trådte i kraft i EU 7. juli 2022. 
  • I vedlegg IV er det foretatt endring av nummereringen i godkjenningsdokumentene til gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 slik at opplysningene/nummereringen blir i overenstemmelse med forordning (EU) nr. 2019/ 2144
  • Vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 når det gjelder  EU-typegodkjenningsmerket for komponenter og separate tekniske enheter endres ved at det henvises til sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144.
  • Vedlegg VIII i forordning (EU) 2020/683 endres slik at det blir krav om at det oppgis hvilke førerstøttesystemer som er montert på kjøretøyet. Opplysningsplikten omfatter førerstøttesystemene emergency lane-keeping assistance (ELKS), intelligent speed assistance (ISA), driver drowsiness and attention warning systems (DDAW) og event data recorder (EDR). 

Endringene som fremkommer i vedlegg V vil tre i ikraft 1. januar 2024.  

EU-hjemmel

Forordning 2022/1177 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli implementert i forskrift 28. juni 2022 nr. 1233 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen går etter EFTAs hurtigprosedyre og vil derfor ikke bli forelagt noe Spesialutvalg for vurdering. 

Vurdering

Forordningen vurderes relevant og akseptabelt for Norge av Statens vegvesen. 

Andre opplysninger

Nroge har vært tilstede i forbindelse med utarbeidelse av denne fororordningen. 

Status

Forordningen ble vedtatt 7. juli 2022  og kom til anvendelse i EU den 28. juli 2022. 

Forordningen vil bli sendt på nasjonal høring høsten 2022. 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 28.10.22, beslutning nr. 277/2022. Endringsforskrift ble vedtatt 18.11.22, og Form 1 ble sendt ESA den 20.11.22

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
26.05.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.07.2022
Anvendelsesdato i EU
28.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.10.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.11.2022
Anvendes fra i Norge
18.11.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1177
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro