Unionslisten over ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 2017 adopting the Union list of novel foods in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2018)

Sammendrag av innhold
En ny forordning om ny mat ble vedtatt i EU 25. november 2015 (forordning nr. 2015/2283 om ny mat). Denne gjelder fra 1. januar 2018. Den nye forordningen om ny mat er gjennomført i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat .

I henhold til artikkel 8 forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat, skal det innen 1. januar 2018 utarbeides en unionsliste over ny mat som er godkjent eller notifisert (forenklet godkjenning) iht. artikkel 4, 5 eller 7 i den gamle ny mat-forordningen (258/97). Mens godkjenningene under den gamle ny mat-forordningen var individuelle og bare gjaldt for den som hadde søkt (og de som utleder sin rett fra søkeren), gjøres godkjenningene ved etableringen av unionslisten generelle, og gjelder dermed for alle.

Forordning (EU) 2017/2470 fastsetter den første utgaven av unionslisten over ny mat.

I henhold til artikkel 6 forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat, er det bare ny mat som er godkjent og inkludert på unionslisten til forordningen, som kan kan omsettes på EU-markedet. Unionslisten inneholder tillatt ny mat, produkter som sådan eller som ingredienser i andre næringsmidler, og angir betingelsene for bruken (eksempelvis maksimumsgrenser, tillatte matvarekategorier, etc.) og spesifikke merkekrav.

Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren.

Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne ny mat-produkter, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Ved oppføring av ny mat i unionslisten skal ny mat-produktet spesifiseres. Hvis det er hensiktsmessig, skal det i tillegg også fastsettes bruksbetingelser, spesifikke krav til merking og eventuelt krav til overvåking etter omsetning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kreve endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Forskrift om ny mat gjennomfører forordning (EU) 2015/2283 om ny mat i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Unionslisten vil inneholde alle godkjenninger av ny mat, og disse kan brukes av alle, under de angitte betingelsene. Dette vil forenkle situasjonen for aktørene i markedet, og for godkjennings- og tilsynsmyndighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert, er orientert om rettsakten. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.12.2017
Anvendelsesdato i EU
19.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2018
Anvendes fra i Norge
10.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2470
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro