Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1773 av 26. november 2020 om endring av forordning (EF) nr. 429/2008 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1773 of 26 November 2020 amending Regulation (EC) No 429/2008 on detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the preparation and the presentation of applications and the assessment and the authorisation of feed additives

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2021)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt forordning (EU) 2019/1381 (åpenhetsforordningen) om forbedret innsyn og bærekraft i den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets (EFSAs) risikovurderinger i næringsmiddelkjeden. EFSAs hovedoppgave er å være et uavhengig vitenskapelig sentrum for fremskaffelse av uavhengige vitenskapelige vurderinger i saker som har en direkte eller indirekte virkning på næringsmiddeltryggheten; herunder risikovurderinger knyttet til dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse. Risikovurderingene fra EFSA skal bidra til å sikre at myndighetene tar velbegrunnede avgjørelser om risikohåndtering. Både EFTA- og EØS-statene har adgang til å delta i EFSAs arbeide, jr EUs matlovs tilpasningstekst /2002 (efta.int).

Gjennomføringsforordning (EU) 2020/1773 gjør endringer i EFSAs rutiner for å oppnå bedre kvalitet og styrke pålitelighet for risikovurderinger, mer åpenhet i risikoanalysen, forbedret risikokommunikasjon og bedre styring av EFSA. En av områdene åpenhenshetsforordningen får konsekvenser for, er godkjenning av tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Åpenhetsforordningen endrer artikkel 7 og artikkel 18 i forordning (EU) 1831/2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Som følge av at disse artiklene endres, må det også gjøres endringer i forordning (EU) 429/2008 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer. Forordning (EU) 429/2008 er gjennomført i § 3b i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Fortrolighet

I utgangspunktet vil alle data som fremlegges av søker i en søknadsprosess for godkjenning av fôrtilsetningsstoffer automatisk bli offentlig, men det vil fortsatt være mulig å unnta opplysninger som anses som forretningshemmeligheter og personopplysninger fra offentligheten. Det som handler om fortrolighet i forordning 429/2008 fjernes, og det henvises til artikkel 18 i forordning 1831/2003.

Standardisert dataformat på søknader

Det skal etableres et system hos ESA for elektronisk søknad om godkjenning av fôrtilsetningsstoffer. Det kommer også inn presiseringer om hvilke vedlegg som må legges ved en søknad.

Notifisering av studier

Studier som skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for en godkjenning av et fôrtilsetningsstoff må notifiseres til ESA før de gjennomføres. Det er presisert at en søknad om godkjenning skal inkludere et vedlegg med bekreftelse på at de aktuelle studiene er notifisert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten skal gjelde fra 27. mars 2021, dvs. samme dato som også forordning (EU) 2019/1381 (åpenhetsforordningen) blir gjeldende.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2020
Anvendelsesdato i EU
27.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet