Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: retting av polsk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1880 av 26. oktober 2021 om retting av polsk språkversjon av gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 om fastsettelse av en ytelses- og avgiftsordning i det felles europeiske luftrommet

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1880 of 26 October 2021 correcting the Polish language version of Implementing Regulation (EU) 2019/317 laying down a performance and charging scheme in the single European sky

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2021/1880 retter opp oversettelsesfeil i polsk språkutgave av forordning (EU) 2019/317.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1880 må inkorporeres i EØS avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i EØS-landenes rett.

Forordnigen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndgheter og private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2021/1880 inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) 2021/1880 er utarbeidet av Kommisjonen. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.10.2021
Anvendelsesdato i EU
17.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet