Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: retting av polsk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1880 av 26. oktober 2021 om retting av den polske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 om fastsettelse av en ytelses- og avgiftsordning i Det felles europeiske luftrom

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1880 of 26 October 2021 correcting the Polish language version of Implementing Regulation (EU) 2019/317 laying down a performance and charging scheme in the single European sky

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.6.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.6.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2021/1880 retter opp oversettelsesfeil i polsk språkutgave av forordning (EU) 2019/317.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1880 er inkorporert i EØS avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i EØS-landenes rett.

Forordningen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndgheter og private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2021/1880 inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) 2021/1880 er utarbeidet av Kommisjonen. Saken er behandlet i EØS-komiteen for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.10.2021
Anvendelsesdato i EU
17.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1880
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro