Europalov - uke 40/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 40/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.9.-6.10.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019.
EØS-komiteen gjorde i oktober 2018 vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge (fullført) og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.

Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.10.2019
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
Deltidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2019

ENERGI
Tredje energimarkedspakke - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019.
EØS-komitebeslutningen fra 2017 om innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen trådte i kraft 3. oktober 2019 etter parlamentsgodkjenning i Norge, Island og Liechtenstein. Beslutningen inneholder en rekke til­pasninger og unntak, inkludert myndig­hetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. EUs tredje energimarkedspakke består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan. I forbindelse med gjennomføringen av energimarkedspakken i Norge er det gjort endringer i energiloven og naturgassloven. Olje- og energidepartementet vil gi forskrifter som inkorporerer energipakkens forordninger i norsk rett.

Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
Elektrisitetsdirektiv III - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
Gasstransmisjonsforordningen - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass: opphevelse av beslutning - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.9.2019*
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering - EØS-notat offentliggjort 2.10.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt - EØS-notat offentliggjort 2.10.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet - EØS-notat offentliggjort 2.10.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
Pakkereisedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 3.10.2019

HANDELSFORENKLINGER
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019

IMMATERIALRETT
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.10.2019.
Nye regler om digital opphavsrett skal gjennomføres i EU innen juni 2021. Store selskaper som Google og Facebook risikerer å måtte øke betalingen til opphavere. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på nett uten vederlag. Wikipedia og mindre nettsteder vil ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Direktivet om elektronisk handel - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2019.
Ifølge EU-domstolen kan europeiske domstoler beordre Facebook og lignende sider til å fjerne krenkende innhold fra sine plattformer på globalt plan. Det gjelder også innhold kopiert fra andre brukere. Det er Østerrikes høyesterett som har bedt EU-domstolen om en fortolkning av EU-retten i forbindelse med en sak som en tidligere politiker har anlagt mot Facebook. Hun fikk opprinnelig medhold i at Facebook måtte blokkere visse nedsettende kommentarer slik at østerrikere ikke kunne se dem, men hun har siden krevd at forbudet også må gjelde internasjonalt. Facebook er kritisk til dommen og sier i en uttalelse at den undergraver prinsippet om at et land ikke har rett til å påtvinge et annet land sine nasjonale regler om yttringsfrihet.

Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.10.2019.
En fersk EU-dom innholder en rekke presiseringer knyttet til bruk av informasjonskapsler (cookies) på nettsider. I Norge anses samtykke til cookies gjennom innstilllinger i nettleseren som tilstrekkelig, men EU-domstolens fortolkning av kommunikasjonsverndirektivet vil kanskje endre på dette.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.10.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i krypdyrkjøtt - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer) - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsstyringssystemet IMSOC - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019

Fôrvarer
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019

Næringsmidler
Ny matforordningen (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019.
EUs reviderte regelverk om ny mat trådte i kraft i hele EØS-området i 2018. Den nye forordningen klargjør definisjonen av ny mat og innefører en enklere, EU-sentralisert godkjenningsprosedyre.

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl. - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl. - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl. - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune' - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019

Veterinærmedisin
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 30.9.2019

MILJØ
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utsplipp fra luftfart - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.10.2019*
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP) - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 4.10.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019

Plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2019
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2019. EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Plantevernmiddelforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.10.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.) - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.10.2019. Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 3.10.2019
Konsesjonskontraktsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019

SELSKAPSRETT
Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019

TRANSPORT
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - Norsk forskrift kunngjort 1.10.2019
Rettigheter til båtpassasjerer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019