Europalov - uke 11/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 11/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 09.-15.03.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer:

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Rådskonklusjoner om EUs arbeid for et inkluderende arbeidsmarked - Rådskonklusjoner vedtatt av EU-ministrene 09.03.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Europeiske langsiktige investeringsfond - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 10.03.2015 (kompromiss med Rådet).
EU-landene vil snart kunne tilby en ny type investeringsfond som retter seg mot investorer som ønsker å investere i langsiktige prosjekter og virksomheter. Det er klart etter at Europaparlamentet med Rådets uformelle støtte vedtok regelverket for de europeiske langsiktige investeringsfondene.

- Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 10.03.2015 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentets plenums­forsamling vedtok 10. mars EU-regler om interbank­gebyrer for kortbaserte betalings­transaksjoner. Ved kjøp med kort over landegrense skal bankene i fremtiden ikke kunne ta mer enn 0.2 prosent i gebyr. De nye reglene skal komme både butikkene og kundene til gode.

- Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.03.2015
- Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet) - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 09.03.2015

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - Samtykkeproposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 13.03.2015. Se omtale under MILJØ.

HANDELSFORENKLINGER
- Handel med selprodukter: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat lagt fram 12.03.2015.
I et notat ble lagt fram 12. mars skriver den danske regjeringen at EUs selforordning har svekket tilliten til EU i Arktis og påvirket prosessen med opptak av EU som observatør i Arktis Råd. Kommisjonen la nylig fram forslag til endringer av forordningen som vil gi inuitter og andre urfolk rett til fortsatt å drive handel med selprodukter, men ifølge det danske notatet er skaden allerede gjort: EUs forbrukere har ikke tillit til inuittprodukter.

Autorisasjon av vinbeplantning - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 24.02.2015
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering) - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015
- Harmonisering av lovgivningen om målenheter - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015

HELSE
- Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015

INDRE MARKED OG EØS
- EU-anbefalinger om europeiske kvalitetsprinsipper for turistnæringen - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.03.2015

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: endringsbestemmelser - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 10.03.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 10.03.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra USA: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.03.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Japan: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.03.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 10.03.2015
- Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.03.2015
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.03.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Israel: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.03.2015
- Anerkjenning av Litauen som offisielt fri for tuberkulose når det gjelder storfebestninger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.03.2015
Import av frosset sæd fra storfebesetninger: endringsbestemmelser om New Zealand - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.03.2015
Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra USA: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.03.2015
Import av levende dyr og ferskt kjøtt fra Israel, New Zealand og Paraguy - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.03.2015
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.03.2015
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.03.2015
- Tiltak mot smittsom fugleinfluensa i tilfelle utbrudd i Sveits - Norsk forskrift kunngjort 13.03.2015. EØS-notat offentliggjort 14.03.2015

Fôrvarer
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, endosulfan, kvikksølv og ambrosiafrø - EØS-notat offentliggjort 13.03.2015
Godkjenning av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.03.2015
Godkjenning av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.03.2015
Godkjenning av taurin som et fôrtilsetningsstoff til visse dyre- og fiskearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.03.2015

Plantesanitære forhold
- Såvareforordningen - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015

Næringsmidler
- Maksimale grenseverdier for rester av uorganisk arsenikk i visse næringsmidler - Kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.03.2015
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.03.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.03.2015
- Tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.03.2015
- Bruk av glocusaminsalt ved i produksjon av kosttilskudd - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.03.2015
- Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - Norsk forskrift kunngjort 13.03.2015
- Maksimale grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.03.2015
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer i forbindelse med Fukushima-ulykken: endringsbestemmelser om importdokumentet - Norsk forskrift kunngjort 10.03.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 09.03.2015
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.03.2015
- Ordninger for import av organiske produkter fra Sør-Korea - EØS-notat offentliggjort 14.03.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamithromycin - EØS-notat offentliggjort 12.03.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for doksysyklin - EØS-notat offentliggjort 12.03.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin - EØS-notat offentliggjort 13.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.03.2015

MILJØ
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - Samtykkeproposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 13.03.2015.
I etterkant av EØS-komiteens vedtak om å innlemme EUs jord­observasjonsprogram Copernicus 2014-2020 i EØS-avtalen, har regjeringen bedt om Stortingets samtykke til vedtaket. Norsk deltakelse er anslått å koste omlag 1 millard kroner.

- Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 13.03.2015.
Det reviderte utsettingsdirektivet ble publisert i EU-tidende 13. mars. Direktivet gir medlemslandene selv anledning til å bestemme om de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på vitenskapelig grunnlag. Direktivet, som er merket EØS-relevant, vil komme til anvendelse i EUs medlemsland i 2017, men overgangsordninger vil kunne benyttes allerede fra april i 2015.

- Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Island meddelte 10.03.2015 at konstitusjonelle prosedyrer er fullført. EØS-komitebeslutningen trer derfor i kraft 01.05.2015.
EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av EUs tømmerforordning vil tre i kraft 1. mai 2015 og vil gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å overvåke handel med slik produkter. Tømmerforordningen skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. Island meddelte 10. mars at den nødvendige parlamentsbehandlingen av EØS-vedtaket var fullført. I Norge samtykket Stortinget allerede i 2013 til innlemmelse av EU-forordningen i EØS-avtalen.

- Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganisasjoner - Island meddelte 10.03.2015 at konstitusjonelle prosedyrer er fullført. EØS-komitebeslutningen trer derfor i kraft 01.05.2015
- Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganer - Island meddelte 10.03.2015 at konstitusjonelle prosedyrer er fullført. EØS-komitebeslutningen trer derfor i kraft 01.05.2015
EU-status for forvaltning av vann - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 09.03.2015
- Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015. Revidert EØS-notat offentliggjort 12.03.2015
- Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater - EØS-notat offentliggjort 12.03.2015
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 09.03.2015
- Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning publisert I EU-tidende 12.03.2015
- Godkjenning av dinotefuran som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.03.2015
- Godkjenning av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.03.2015
- Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015
- Godkjenning av alpha-cypermethrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.03.2015
- Godkjenning av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.03.2015
- Anerkjennelse av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i maling og belegg som biocidholdige produkter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.03.2015
- Godkjenning av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.03.2015

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om etablering av en liste over kandidater for substitusjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.03.2015. EØS-notat offentliggjort 11.03.2015
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethephon og fenamiphos i plantevermidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.03.2015
- Forlengelse av godkjenningsperioden for visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.03.2015
Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 05.03.2015
Avslag på godkjenning av basisstoffet Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebahandling 06.03.2015
- Betingelser for godkjenning av Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.03.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.03.2015

SELSKAPSRETT
- Europeisk stiftelse - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015

STATISTIKK
- Statistikk om avfall - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 13.03.2015.
Etter en EU-dom i 2014 er direktivet om håndhevelse av trafikkforseelser over landegrensene nå hjemlet i EUs transportpoltikk i stedet for justisområdet og er derfor også merket EØS-relevant. Det reviderte direktivet skal være gjennomført i EU-landene senest 6. mai 2015.

- Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 10.03.2015 (kompromiss med Rådet).
Nye bestemmelser om vekt og dimensjoner for motorvogner ble vedtatt av Europaparlamentet 10. mars. Vedtaket må bekreftes av EU-ministrene, men Rådet har uformelt allerede gitt sin tilslutning. Direktivet tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet, blant annet ved å tillate avrundede førerkabiner og aerodynamiske bakflapper. Vektgrensene økes for bruk av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy. Norge, Island og Liechtenstein sendte i mars 2014 en felles EØS/EFTA-kommentar til EU-siden om det opprinnelige forslaget.

- Transport 2050: Hvitbok om miljøvennlig transportpolitikk - Høring igangsatt av Kommisjonen 10.03.2015.
Europakommisjonen ønsker tilbakemeldinger på hvitboken om transport som den la fram i 2011. Hva er gjennomført? Hva bør revideres i lys av utviklingen siden den gang. Hvitboken inneholdt forslag til en serie tiltak for å redusere EUs avhengighet av oljeimport og minske CO2-utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram til 2050. Det kan bety forbud mot konvensjonelle bensin- og dieselbiler i byer, samtidig som halvparten av godstrafikken på vei og personbiltrafikken mellom byer flyttes over til tog og båt. Høringen går fram til 2. juni 2015 og er også åpen for norske interessenter.

- Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - Rapport om innvilgelser av unntak lagt fram av Kommisjonen 11.03.2015.
EU-forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter inneholder detaljerte bestemmelser om bl.a. informasjon, kjøp av billetter, erstatning ved forsinkelser og tapt korrespondanse, assistanse for funksjonshemmede, kvalitetsstandarder og krav om at jernbaneforetakene skal etablere egne klageordninger.

- Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (kodifisering) - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015
Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.03.2015
- Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.03.2015
- Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”infrastruktur” i det europeiske jernbanesystem - EØS-notat ofeentliggjort 10.03.2015
- Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”energi” i det europeiske jernbanesystem - EØS-notat offentliggjort 10.03.2015
- Sikkerhet i jernbanetunneler - EØS-notat offentliggjort 10.03.2015
- Direktiv om flysikkerhetsavgifter - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om bruk av fly registrert i tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.03.2015
- Bakkebaserte flyplasstjenester - Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015