Europalov - uke 1/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 1/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 2.1.-8.1.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Omtale av EU-dom publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 4.1.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: oppdateringer av navn på eksamensbevis og studier - Norsk forskrift kunngjort 3.1.2017

HELSE
- Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.1.2017

INDRE MARKED OG EØS
Fylkeskommunenes europeiske arbeid - Omtale av rapport publisert av Utenriksdepartementet 5.1.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-notatbase på regjeringen.no - Omtale av norsk Schengen-notatbase publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 19.12.2016.
Norge har fått et eget nettsted for EU-regelverk på justis- og innenriks­området. Regjeringens Schengen-notatbase skal gi offentligheten informasjon om Schengen-relevante forslag som vurderes innlemmet i norsk rett. Nettstedet vil også inkludere notater om asylsamarbeidet gjennom Dublin-avtalen. På møter i Stortingets Europautvalg i 2016 etterlyste Svein Roald Hansen (A) en slik database som oppdateres på samme måte som regjeringens EØS-notatbase. Europalov omfatter allerede Schengen-relevante saker og vil også informere om nye og oppdaterte Schengen-notater.

- Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 4.1.2017.
Europakommisjonen la i desember 2016 fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre forslagene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.

- Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Omtale av EU-dom publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 4.1.2017
- Personsverndirektivet og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet - Schengen-notat offentliggjort 19.12.2016.
Eurodac III-forordningen - Schengen-notat offentliggjort 19.12.2016
EUs asylbyrå (EASO) (revisjon) - Schengen-notat offentliggjort 19.12.2016
- Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum (revisjon) - Schengen-notat offentliggjort 19.12.2016
- Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Schengen-notat offentliggjort 19.12.2016

MATTRYGGHET
Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.1.2017
- Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.1.2017

Plantesanitære forhold
- Handel med såvare fra olje- og fibervekster - Norsk forskrift kunngjort 2.1.2017

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2017

MILJØ
Klima- og miljødepartemenets EØS-strategi 2017 - EØS-strategi offentliggjort av Klima- og miljødepartementet 2.1.2017
- Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.1.2017

STATISTIKK
- Integrerte landbruksstatistikker - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.12.2016

TRANSPORT
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS) - EØS-notat offentliggjort 7.1.2017
- Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.1.2017
- Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.1.2017
Terrengvarslingssystem for små turbindrevne fly - EØS-notat offentliggjort 7.1.2017
- Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC - Norsk forskrift kunngjort 6.1.2017