Europalov - uke 12/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 12/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.-22.03.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Vikarbyrådirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.03.2015
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.03.2015
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015

ENERGI
- EUs energiunion - EØS-notat offentliggjort 18.03.2015.
Statsminister Erna Solberg har i et brev til presidenten i Det europeiske råd, Donald Tusk, gitt norske synspunkter på forslaget om en energiunion som Kommisjonen la fram 25. februar. Målet med energiunionen er å utvikle en felles politikk på området som kan sikre energi­forsyningen og samtidig sørge for vesentlig reduksjon av utslippene. OED har igangsatt en høring om energiunionen og offentliggjorde et EØS-notat om saken 18.03.2015. I forbindelse med energiunionen har Kommisjonen lagt fram to tilhørende meldinger om henholdsvis samtrafikk i EUs elnett og EUs holdning foran klimatoppmøtet i Paris til høsten.

- REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet: endringsbestemmelser om datarapportering - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.03.2015.
EU vedtok i 2013 og 2014 to forordninger som skal sikre økt gjennomsiktighet i henholdsvis energi- og elektrisitetsmarkedene. Forordningene er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Olje- og energidepartementet har i en høring gjort greie for når dette kan skje. REMIT-forordningen om gjennomsiktighet i energimarkedet er omhandlet i dette faktaaret, mens transparensforordningen om elektrisitetsmarketet finner du her. OED igangsatte samtidig en høring om et kommisjonsforslag til retningslinjer for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene.

- Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.03.2015
Retningslinjer for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.03.2015
- Felles regler for det indre gassmarked - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.03.2015
- Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.03.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.03.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.03.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.03.2015

FORSKNING OG UTDANNING
- Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Etter mer enn fem års forhandlinger har EØS-komiteen gjort vedtak om innlemmelse av EUs ERIC-forordning om felles forsknings­infrastruktur. Det skjer etter at Norge i 2013 fikk EU til å endre regelverket. Norge kan dermed delta fullt ut i ERIC-baserte konsortier, men EØS-vedtaket må først godkjennes av Stortinget. Det skyldes at EU-domstolen vil være tvisteløser også i tilfeller hvor Norge er vert for et ERIC-konsortium.

- Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.

HANDELSFORENKLINGER
- Krav til europeiske standarder for alkoholdrevne avtrekksfrie peiser - EØS-notat offentliggjort 19.03.2015
- Trykkbeholderdirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Heisedirektivet (revisjon) - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Trebaserte platers og massiv trebeklednings motstanddyktighet mot brann - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Ubehandlede tregulvs motstandsdyktighet mot brann - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Lekters og profilers motstanddyktighet mot brann - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Norsk høring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17.03.2015.
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre et påbud om standardiserte tobakkspakninger i forbindelse med gjennomføring av deler av EUs reviderte tobakksdirektiv og WHOs tobakkskonvensjon. Tobakksdirektivet inneholder en rekke nye krav som vil gjelde for alle tobakks- og tobakksrelaterte produkter i EØS, inkludert større helseadvarsler og regulering av tilsetningsstoffer. Departementet vil komme tilbake med en egen høringssak om gjennomføring av hele direktivet i løpet av 2015.

- Helsetrusler over landegrensene - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tekniske krav til blod og blodkomponenter: endringsbestemmelser om utsettelseskriterier for blodgivere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om parabener - Norsk forskrift kunngjort 17.03.2015

INDRE MARKED OG EØS
- Myndighetsoverføring og EU - Faktaark publisert av stortingsbiblioteket 18.03.2015.
Etter at EØS-avtalen ble vedtatt i 1992 har Stortinget i ni andre tilfeller overført myndighet til et EU-organ eller EFTAs overvåkingsorgan. Det viser en oversikt utarbeidet av stortingsbiblioteket. Ni nye saker er ventet den nærmeste tiden og flere andre er på trappene.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Separat salg av regulerte tjenester for roaming i mobiltelefonnettet i sluttkundeleddet - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- EUs program for radiofrekvensforvaltning: gjennomføringsbestemmelser om oversikt over frekvensbruk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengeninformasjonssystemet (SIS): krav ved integrering av nasjonale systemer i SIS II - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.03.2015

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 19.03.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Proposisjon om stortingssamtykke fremmet av Utenriksdepartementet 20.03.2015.
Et EU-direktiv fra 2010 om økt velferd for forsøksdyr, men også færre dyreforsøk, vil snart omfatte Norge. Regjeringen har nå sendt EØS-komitevedtaket fra sist desember til Stortinget. Gjennom­føringen vil føre til økte kostnader og krever derfor nasjonalforsamlingens samtykke.

- Import av mat av animalsk opprinnelse fra Japan til EXPO 2015 i Milano - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.05.2015
- Krav til håndtering av viltlevende storvilt og inspeksjon av dødt vilt - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Bulgaria, Estland, Kina, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakia, Sør-Korea og Ungarn - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Frankrike - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til slaktekyllinger og eggleggende høner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 17.03.2015
- Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Belgia og Tyskland: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
- Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til avlshøner - Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015
- Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse preparater av P. acidilactici, L. paracasei og L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015
- Godkjenning av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015
- Fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat til smågriser: endring av navn på produsent - Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015
- Fôrtilsetningsstoffet bensosyre til slaktegris: endring av navn på produsent - Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015
- Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av L-valin produsert med C. glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015
- Godkjenning av DL-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015
- Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantesanitære forhold
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
- Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.03.2015
- Bruk av kalsiumpropionat som tilsetningsstoff i mat - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av fargestoffene E 302 og E 401 i visse frukt og grønnsaker - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for polyvinylakohol (E 1203) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.03.2015
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om montansyreestere (E 912) - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Glutenforordningen: Informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert tilstedeværelse av gluten i mat - Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015
- Bruk av difosfater (E 450) som hevelsesmiddel og surhetsregulator i gjærbaserte deiger - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silikondioksid i ekstrater av rosmarin - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.03.2015
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for forurensning av kadmium i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 17.03.2015
- Vilkår for bruk av helsepåstander om plantesterolers og plantestanolers evne til å senke LDL-kolesterolnivået i blodet - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert risiko for sykdom - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av visse fargestoffer i aromatisert modnet ost - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for erukasyre i oljer og fettstoffer - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av lufenuron i matvarer - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bariumselenat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.03.2015

MILJØ
- Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av tralopyril i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av permethrin i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avvisning av avslag på godkjenning av et biocidholdig produkt - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC og propiconazole - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015
- Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Godkjenning av det virksomme stoffet meptyldinocap i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Godkjenning av chromafenozide som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015
- Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 17.03.2015.
Nærings- og handelsedepartementet har laget forslag til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter i forbindelse med gjennomføring av EUs nye regelverk for offentlige anskaffelser og kontrakter. Gjennomføringen gjelder innkjøpsdirektivet (dette faktaarket), konsesjonskontraktsdirektivet og forsyningsvirksomhetsdirektivet (offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post). De tre direktivene skal være gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland innen 18. april 2016.

- Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): for vann, energi, transport og post - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 17.03.2015
- Konsesjonskontraktsdirektivet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

SELSKAPSRETT
- Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjon av 12. selskapsdirektiv) - EØS-notat offentliggjort 18.03.2015

STATISTIKK
Statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.03.2015
- Europeisk konjunkturstatistikk: endringsbestemmelser om stikkprøver - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.03.2015
- Unge på arbeidsmarkedet: statistikkmodul for 2016 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.03.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
EU-strategi for europeisk luftfart - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.03.2015.
Europakommisjonen vil i løpet av 2015 legge fram en strategi og en tiltakspakke for å styrke konkurranseevnen til europeisk luftfart. I den forbindelse ønsker Kommisjonen innspill fra relevante parter. Høringen er åpen til 10. juni.

- Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU - Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015 (pressemelding fra Samferdselsdepartementet).
En ny forskrift skal sikre at norske systemer for elektronisk trafikantbetaling blir klargjort for å virke sammen med andre slike systemer i Europa. Den såkalte EETS-brikken (European Electronic Toll Service) skal i framtiden kunne brukes i hele Europa. EFTAs overvåkingsorgan åpnet i 2013 sak om manglende norsk gjennomføring av EU-direktivet fra 2009 og de tilhørende gjennomføringsbestemmelsene fra 2009.

- Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015 (pressemelding fra Samferdselsdepartementet)
- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Japan - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.03.2015
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.03.2015