Europalov - uke 12/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 12/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.3.-26.3.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.1.2017.
EUs håndhevingsdirektiv skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Direktivet er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen, men Stortinget vedtok i februar en lovendring med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Regjeringen legger ellers opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.

Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2017
- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.12.2016
- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.12.2016
- Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.12.2017

ENERGI
- Energimerkeforordningen - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.3.2017.
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om gjeninnføring av skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Kompromisset som er fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene, må formelt godkjennes før det kan publiseres og tre i kraft.

- Energimerking av støvsugere - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.12.2016
- Beredskap i elektrisitetssektoren - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.3.2017
Rettsakter, Energi: gass- og elektrisitetsmarkedet (del av EØS-avtalens vedlegg 4), Energi
- Informasjonsutveksling på energiområdet - Rådets 1. gangsbehandling 21.3.2017 (endelig vedtak; enighet med Europaparlamentet)

FINANSIELLE TJENESTER
EU-høring om FinTech: teknologisk innovasjon for finanssektoren - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.2.2017
EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester - Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 23.3.2017
EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.3.2017
- Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.3.2017
- Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.12.2016
- Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.12.2016
- Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.3.2017

FORBRUKERVERN
EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester - Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 23.3.2017

HANDELSFORENKLINGER
Puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.3.2017
Laminert limtres og fingerleddet konstruksjonsvirkes motstandsdyktighet mot brann - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.3.2017
- Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.3.2017
- Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder - Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: oppdatert produktliste - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.3.2017

HELSE
- Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.3.2017
- Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 22.3.2017

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
EU-rammeverk for offentlige digitale tjenester over landegrensene - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.3.2017
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 24.3.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 20.3.2017.
Europakommisjonen la i desember 2016 fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre forslagene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.

- Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 20.3.2017
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.1.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 22.3.2017
- EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.3.2017

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 23.3.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.3.2017
- Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner - Kommisjonsbeslutningen publisert i EU-tidende 21.3.2017
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.3.2017
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.3.2017. Norsk forskrift kunngjort 23.3.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.3.2017

Næringsmidler
- Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017.
EØS-komiteen vedtok 17. mars å innlemme EUs økologiregelverk i EØS-avtalen, i alt 41 rettsakter fra 2007 og senere. Alle ønsker om tilpasninger er konsekvent blitt avvist av EU-siden, som sist sommer vedtok at norsk økologisk laks ikke lenger kunne merkes som økologisk i mangel av EØS-innlemmelse. I en pressemelding samme dag annonserte Kommisjonen at EU gjenopptar import av økologiske produkter fra Norge og Island. Økologiregelverket er allerede gjennomført i en egen forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften), som ble kunngjort 22. mars. EU-institusjonene diskuterer på sin side en revisjon av økologiforordningen basert på et forslag fra Kommisjonen i 2014.

Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om to melkeprodukter og en fiskeolje - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om fructooligosaccharider fra saccharose - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om organisk silikon og kalsium-fosforyl-oligosakkarider - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2017
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 22.3.2017
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer - EØS-notat offentliggjort 22.3.2017
- Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.3.2017
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg) - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Detaljerte regler for økologisk vin - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Ordninger for import av økologiske produkter fra Sør-Korea - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- EU-logo for merking av økologiske produkter - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.3.2017

MILJØ
- CO2-utslippskrav til varebiler - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.3.2017.
EU-tidende vedtok i 2011 en forordning som skal sikre at 70 prosent av varebiler under 3.5 tonn (inkludert last) kommer ned på et gjennomsnittlig utslipp på 175 gram CO2 per km. I 2017 skal gjennomsnittet for alle nye varebiler ha kommet ned på dette nivået. Samtidig innføres et belønningssystem for bilprodusenter som ligger under disse grensene i 2014-17. Fra 2019 vil det derimot påløpe avgifter for produsenter som ikke overholder utslippsgrensene, som i 2020 skal ned på 147g CO2/km. Forordningen innebærer at Kommisjonen kan pålegge fabrikanter i EØS/EFTA-statene avgifter ved utslippsoverkridelser. I utkastet til EØS-komitebeslutning gis denne myndigheten til EFTAs overvåkingsorgan.

- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.11.2016
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2017
- Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk) - EØS-notat offentliggjort 23.3.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid - Norsk forskrift kunngjort 20.3.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin - Norsk forskrift kunngjort 20.3.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre - Norsk forskrift kunngjort 20.3.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre - Norsk forskrift kunngjort 20.3.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk - Norsk forskrift kunngjort 20.3.2017
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2017
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer - EØS-notat offentliggjort 24.3.2017
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder - EØS-notat offentliggjort 24.3.2017
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser - EØS-notat offentliggjort 24.3.2017

Plantevernmidler
- Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017
- Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017
- Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.3.2017
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer - Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017
- Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.3.2017
- Innkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.1.2017
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.3.2017

STATISTIKK
- Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2017

TRANSPORT
- Eurovignett-direktivet: veiavgifter på tunge lastebiler - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.3.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om erklæring om fjerning av eller brudd på forsegling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2017
- Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 21.3.2017
- Skipsforurensningsdirektivet: sanksjoner ved forurensning fra skip - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.1.2017
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold (IMC) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 21.3.2017
- Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart - Norsk forskrift kunngjort 24.3.2017
- Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017
- Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med enmotnors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods - EØS-notat offentliggjort 25.3.2017
- Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.3.2017
- Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.12.2016