Europalov - uke 13/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 132012 - Europalov - uke 13/2012

UKE 13/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.03-01.04.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 29.3.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - EØS-komitevedtak 30.3.2012.
En omarbeidet utgave av EUs betalingsdirektiv ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 30. mars 2012. EØS-vedtaket krever samtykke i parlamentene i Island, Liechtenstein og Norge før det trer i kraft. Direktivet, som 16. mars 2013 erstatter det eksisterende betalingsdirektiv 2000/35/EF, innstrammer reglene for forsinket betaling. Formålet er å styrke likviditeten til europeiske bedrifter. Direktivet berører ikke betalinger fra eller mellom forbrukere. Justis- og politidepartementet igangsatte 9. mai 2011 en høring om gjennomføring av direktivet i norsk rett.

° Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 29.3.2012.
Europaparlamentets plenumsforsamling bekreftet 29. mars 2012 et kompromiss med Rådet om nytt regelverk for såkalte "over the counter"-derivater (OTC). Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av utviklingen i underliggende aktiva, for eksempel aksjer, obligasjoner, valuta eller lignende. OTC-derivater er derivater som ikke handles på det åpne markedet, men direkte mellem partene, f.eks. to banker. På grunn av risikoen som kan oppstå hvis den ene part ikke oppfyller sin del av handelen, har Kommisjonen foreslått økt bruk av oppgjørssentraler (clearinghus) ved OTC-handel for å sikre at derivathandler alltid kan oppfylles, samt nye regler for oppgjørssentralene og tilsynet med disse. Etter at også Rådet har bekreftet kompromisset, vil den nye forordningen publiseres i EU-tidende.

° Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.3.2012
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan - EØS-komitevedtak 30.3.2012
Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger kredittvurderingsyråer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.3.2012

FORBRUKERVERN
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2012
° Rapporteringsystem for klager og forespørsler fra forbrukere - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Datavern i samarbeidssystemet for forbrukervern over landegrensene - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Metoder til bestemmelse av sammensetning av polypropylen/ polyamid-bikomponentfiber - EØS-komitevedtak 30.3.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.3.2012.
Europakommisjonen la 30. november 2011 fram forslaget til EUs nye rammeprogram for forskning - Horizon 2020 - med et totalbudsjett på 87 millarder euro (inflasjonsjustert) for perioden 2014-2020. Til sammenligning har 7. rammeprogram et budsjett på 50 milliarder euro for perioden 2007-2013. Noe av økningen skyldes at Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) og deler av dagens konkurranse- og innovasjonsprogram (CIP) er tatt opp i det nye rammeprogrammet. Horizon 2020 er foreslått med en tredelt struktur:
- fremragende vitenskap (Det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur)
- industrielt lederskap (nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedrifter)
- forskning for å løse samfunnsutfordringene (seks sentrale utfordringer er utpekt: 1. Helse, demografi og velvære, 2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi, 3. Sikker, ren og effektiv energi, 4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger, 5. Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer og 6. Inkluderende, innovative og sikre samfunn)

° EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: særprogrammet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.3.2012
° EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: regler for deltakelse og resultatspredning - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.3.2012

HELSE
° Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 30.3.2012
° Data om legemidler til avansert terapi - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Krav til blod og blodkomponenter: maksimale pH-verdier for trombocytkonsentrater - EØS-komitevedtak 30.3.2012
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.3.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige - EØS-komitevedtak 30.3.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning - EØS-komitevedtak 30.3.2012

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2012
° Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Storbritannia - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Veterinære grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 28.3.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om blåtunge - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 28.3.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om Canada og Botswana - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 28.3.2012
° Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr - Rapport om offentlig kontroll generelt lagt fram av Kommisjonen 23.3.2012
° Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjærkre og fjærkreprodukter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.3.2012
° Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: særlige vilkår for strutsefugler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.3.2012

Fôrvarer
° Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og griser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til høner, kalkuner og andre fuglearter - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av P. acidilactici som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til laksefisk - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger og griser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning stoffer av Clostridium butyricum som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av et enzympreparat til fôr til eggleggende høner - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Sammensetningen av fôrtilsetningsstoffet maduramicin-ammonium-alfa - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet monensin: endringsbestemmelser om sammensetning - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Bruk av visse preparater av B. licheniformis i fôr som inneholder myresyre - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff til fôr til avlskaniner og slaktekaniner - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av visse tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser og slaktesvin - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Katalog over fôrvarer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av preparater av L. plantarum og L. buchneri som fôrtilsetning til dyr - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsettingsstoff - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til søyer - EØS-komitevedtak 30.3.201
° Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av lasalocid A natrium som fôrtilsetningsstoff til fasaner, perlehøner, vaktler og åkerhøner - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til avvente smågriser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av S. cerevisiae NCYC R-625 som fôrtilsetning til avvente smågriser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Godkjenning av L. plantarum (NCIMB 30236) som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitevedtak 30.3.2012
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for dioksiner og polyklorerte bifenyler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.3.201
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av fôr: bestemmelser om dioksiner og polyklorerte bifenyler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2012
° Godkjenning av di-kopperklorid-tri-hydroksid som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2012

Næringsmidler
° Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.3.2012
° Tilsettingsstoffer i næringsmidler - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Søknadsprosedyrer i helsepåstandsforordningen - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Maksimumsgrenseverdier for enkelte plantevernmidler i næringsmidler - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Begrensninger i bruk av bisfenol A i tåteflasker til spebarn - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Avslag på bruk av visse helsepåstander for matvarer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr - Rapport om offentlig kontroll generelt lagt fram av Kommisjonen 23.3.2012
° Risiko for aflatoksinforurening ved import av visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.3.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2012
° Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2012
° Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.3.2012

MILJØ
° Redusert bruk av fosfater i vaskemidler - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.3.2012.
I følge en EU-forordning fra 2004 om miljøkrav til vaske- og rengøringsmidler, skal Kommisjonen evaluere og eventuelt fremme forslag om bruken av fosfater med tanke på gradvis utfasning eller begrensning av slike stoffer. Pålegget ble 4. november 2010 konkretisert gjennom et forslag til forordning fra Kommisjonen om begrensning av innholdet av fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler for å redusere stigende planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringssalter (eutrofiering) av EUs overflatevann. Etter vedtak i Europaparlamentet og Rådet ble forordningen publisert i EU-tidende 30. mars 2012.

Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 28.3.2012
° Kvotehandelsdirektivet (endring): utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser - Proposisjon til Stortinget fremmet av regjeringen 30.3.2012
° Flytende brennstoffer: endringsbestemmelser for svovelinnhold og marint brensel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.3.2012
° Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2012
° Beregning av finansiell sikkerhet i forbindelse med håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Kriterier for klassifisering av anlegg for håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Innsending av opplysninger om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Definisjonen av inert avfall i direktivet om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Tekniske krav til karakterisering av avfall fra utvinningsindustrien - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående visse blandinger av avfall - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Avfallstransportforordningen: overvåking og kontroll av avfallstransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.3.2012
Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy - Forslag lagt fram av Kommisjonen 26.3.2012
° Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående abamectin - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående imidacloprid - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Biociddirektivet: inkludering av en stamme av Bacillus thuringiensis som aktivt stoff - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Biociddirektivet: inkludering av fipronil som aktivt stoff - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Biociddirektivet: inkludering av lambda-cyhalothrin som aktivt stoff - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Biociddirektivet: inkludering av deltamethrin som aktivt stoff - EØS-komitevedtak 30.3.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° Konsesjonsdirektivet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.3.2012
° Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.3.2012

STATISTIKK
° Statistikk over migrasjon og internasjonal beskyttelse: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Folkehelse og arbeidsmiljø: statistikk over dødsårsaker - EØS-komitevedtak 30.3.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Undersøkelser av sjøulykker - EØS-komitevedtak 30.3.2012.
Direktivet omhandler undersøkelse av sjøulykker og har som formål å fremme sjøsikkerhetsarbeidet. Direktivet inneholder bl.a. regler om hvilke sjøulykker som skal undersøkes, hvem som skal ha hovedansvaret for undersøkelsene, og hvilke prosedyrer som skal følges. EØS-komiteen vedtok 30. mars 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen sammen med andre rettsakter som inngår i EUs 3. sjøsikkerhetspakke.

° Direktiv om flyplassavgifter - EØS-komitevedtak 30.3.2012.
EU vedtok i mars 2009 et nytt direktiv om lufthavnavgifter. EØS-komiteen vedtok 30. mars 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. I EØS-notatet om direktivet skriver Samferdsels­departemtet at det for Norge er særlig viktig å kunne videreføre dagens system med bruk av lufthavnavgiftene som et politisk styringsinstrument for å opprettholde et tilfredsstillende flytilbud i distriktene. Departementet mener direktivet ikke vil gjøre det vanskeligere å videreføre dagens praksis med kryssubsidiering. Reglene om statsstøtte og fri bevegelse av tjenester vil imidlertid fremdeles utgjøre skranker for hva som er lovlige rabatter og i hvilken grad det er tillatt å skille mellom utenlands- og innenlandsflygninger.

° Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer - EØS-komitevedtak 30.3.2012.
Et eksisterende EU-direktiv innførte fra 1. januar 2011 gradvis vesentlig strengere utslippsbestemmelser for utslipp av CO, HC, NOx og partikler fra motorer i nye traktorer. Utviklingen av nye motorer som overholder de nye kravene har vist seg mer krevende enn opprinnelig forutsatt, blant annet på grunn av reduserte forsknings- og teknologiinvesteringer under finanskrisen. Et endringsdirektiv som ble publisert 23. september 2011 utvider adgangen til å benytte direktivets fleksibilitetsordning ved overgang til de nye utslippskravene. Den vedtatte overgangsdatoen beholdes, men det vil være mulig å markedsføre tidligere motormodeller i et visst omfang også i en tid etter denne datoen. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 30. mars 2012.

° Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Avriming og avdugging av frontruter til kjøretøy - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Typegodkjenning vedrørende baknummerskilt på motorkjøretøy - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Typegodkjenning av slepeanordninger til motorkjøretøy - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Typegodkjenning av vindusviskere og vidusspylesystemer for visse motorkjøretøy - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Typegodkjenning av hjulskjermer på visse kjøretøyer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Typegodkjenning av fabrikasjonsplater og identifikasjonsnummer til kjøretøy - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Typegodkjenning for kjøretøyer: harmonisering av godkjenningsprosedyrene - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Inkludering av FN-forskrifter om typegodkjenninger av motorkjøretøyer og tilhørende enheter - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Lys og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Speil på landbruks- og skogbrukstraktorer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Maksimalhastighet og lasteplattformer for landbruks- og skogbrukstraktorer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Slepeanordning og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorerEØS-komitevedtak 30.3.2012
° Typegodkjenning av traktorer: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2012
° Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet energi - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2012
° Sertifisering av virksomheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet infrastruktur - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Gjennomføringsbestemmelser om lokomotivførerlisenser og -sertifikater - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2012
° Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Styringsgruppen for SafeSeaNet - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.3.2012
° Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr - EØS-komitevedtak 30.3.2012
Håndhevelse av avtaler om sjøfarerers arbeidsforhold - Forslag lagt fram av Kommisjonen 23.3.2012
° Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding) - Norsk forskrift kunngjort 23.03.2012
° Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.3.2012
° Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2012
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 21.11.2011 - EØS-komitevedtak 30.3.2012